Toplantı No : 2022/008
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 09.02.2022
Karar No : 2022/MK-39
BAŞVURU SAHİBİ:
Balkayalar Grup Reklam Medya Mimarlık İnşaat Taahhüt Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4)
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/298701 İhale Kayıt Numaralı “Şişli Hamidiye Etfal Eah Seyrantepe Ek Hizmet Binası İçin İç Mekan Tabela Alımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 tarafından yapılan  2021/298701 ihale kayıt numaralı “Şişli Hamidiye Etfal EAH Seyrantepe Ek Hizmet Binası İçin İç Mekan Tabela Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Balkayalar Grup Reklam Medya Mimarlık İnşaat Taahhüt Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.II-1481 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 06.10.2021 tarih ve E:2021/1641, K:2021/1495 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.12.2021 tarihli ve E:2021/4738, K:4486 sayılı kararı ile “… Olayda, ihaleye katılan istekliler tarafından sunulan numunelerin, Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye tâbi tutulduğu, değerlendirme sonucu düzenlenen numune değerlendirme formunda numune sunulması istenilen ve istenilmeyen tüm kalemler için “uygun” ibaresine yer verildiği, değerlendirme sonucunda komisyon üyelerince düzenlenen 10/06/2021 tarihli tutanakta da sunulan numunelerin uygun bulunduğunun belirtildiği, numunelerin uygun bulunması üzerine tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına geçildiği ve ihalenin dava dışı Çağın Ajans Tekstil Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusunda, ihale üzerinde kalan isteklinin teslim ettiği numunelerin Teknik Şartname’nin 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ve 13. maddesinde belirtilen özelliklere sahip olmadığı belirtilerek fotoğraflar üzerinden karşılaştırmalı olarak yapılan açıklamaları da içerir itirazın idareye sunulduğu, idare tarafından, davacının ileri sürmüş olduğu iddialara yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın tüm iddialar bakımından “…yapılan numune değerlendirmesinde numunenin şartnameye uygun olduğu tespit edilmiştir” açıklamasına yer verilerek başvurunun reddedildiği; davacı tarafından aynı iddialar ile davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunun da, ihale komisyon kararı neticesinde alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu gerekçesiyle anılan iddianın uygun olmadığı sonucuna varıldığından bahisle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

Davacı şirketin numunelerin Teknik Şartname’ye uygun olmadığına yönelik iddiaları incelendiğinde, sunulan her bir kalem numunenin şartnamenin hangi maddesine hangi gerekçeyle uygun olmadığına ilişkin karşılaştırmalı fotoğrafları da içeren açıklamalara yer verildiği, söz konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte olduğu, bu iddiaların incelenmesinin ise teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği, bununla birlikte gerek şikâyet gerekse de itirazen şikâyet başvurusu üzerine davacının söz konusu iddialarını karşılayacak herhangi bir teknik inceleme veya değerlendirme yapılmaksızın başvurunun reddedildiği anlaşılmakta olup 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabileceğinden, davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu numunelerin Teknik Şartname’de yer alan kıstasları sağlayıp sağlamadığı hususunun uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilerek ortaya konulması gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmadığı” gerekçesi ile “Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.II-1481 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru konusunun esasının yeniden incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz