Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/MK-190
BAŞVURU SAHİBİ:
Bilcan Medikal Tıbbi Görüntüleme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/740990 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Hizmet Alımı (Şırnak Devlet Hastanemiz İçin)” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/740990 ihale kayıt numaralı “Görüntüleme Hizmet Alımı (Şırnak Devlet Hastanemiz İçin)” ihalesine ilişkin olarak Bilcan Med. Tıbbi Gör. San. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.02.2022 tarihli ve 2022/UH.II-294 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Bilcan Med. Tıbbi. Gör. San. Tic. A. Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 20.04.2022 tarihli ve E:2022/517, K:2022/978 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden; Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 10.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Görüntüleme Hizmet Alımı (Şırnak Devlet Hastanemiz İçin)” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından, davaya konu ihalede 5 kişilik ihale komisyonunda uzman olarak nitelendirilen personeller içerisinde komisyon başkanı, sağlık memuru, mali üye, idari ve mali işler müdürü, radyoloji teknikeri olmak üzere 5 komisyon üyesinin yer aldığı, ancak söz konusu MR cihazı ile ilgili olarak sadece 1 personelin (radyoloji teknikeri) komisyonda bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ıncı maddesinde yer verilen hükme göre ihale uygulama yönetmeliklerinde de belirtildiği gibi, söz konusu kanun hükümlerine göre en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşması şartıyla komisyon üyelerinden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması gerektiği, fakat ihale konusu işin uzmanı olarak 2 (iki) kişinin görevlendirilmediği, usul kurallarının esastan önce geldiği, ihale komisyonunun nitelik olarak kanun ile öngörülen asli kriterlere uygun olmadığı, ihale komisyonunun eksik oluştuğu gerekçesiyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunun 23.02.2022 tarih ve 2022/UH.II-294 sayılı kararı ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca, ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşması gerektiği, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu olduğu, iş bu davaya konu ihalede ihale komisyonu başkan ve yedek üyelerinin adı, soyadı, unvan ve komisyondaki görevleri gösterilerek hem asil hem de yedek üyelerin belirlendiği, ihale komisyonu asil üyeler olarak üyelerin başkan yardımcısı vekili, idari mali isler müdür yardımcısı, uzman, sağlık memuru ve radyoloji teknikeri sıfatlarının yer aldığı, davacı şirket tarafından da ihale konusu işin uzmanı olarak iki kişinin görevlendirilmediği yolunda itirazda bulunulduğu görülmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince, ihale komisyonunda dava konusu işin uzmanı en az iki uzmanın bulunması gerektiği, dava konusu ihalede; sağlık memuru, idari ve mali işler müdürü ile radyoloji teknikerinin uzman üye olarak yer aldığının görüldüğü, davaya konusu ihaleye ilişkin işin uzmanlık alanı düşünüldüğünde, ihale komisyonu üyelerinin dava konusu ihaleye ilişkin iş ile alakalı uzmanlıkları olup olmadığı hususunun hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde anlaşılamadığı görüldüğünden; davalı idarece, davacı şirket tarafından itiraz edilen bu hususun incelenerek açıklığa kavuşturulması gerekirken, yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 23.02.2022 tarihli ve 2022/UH.II-294 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının yeniden incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz