Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerine bakıldığında, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılması istenilen iddia konusu araçlara yönelik teknik doküman veya katalog vb. belgelerin sunulmasının ve bahse konu binek araçların yerli menşei olması gerektiğinin anılan Şartname’de yeterlik kriteri kapsamında düzenlenmediği, yerli menşei olması hususunun sadece Teknik Şartname’de düzenlendiği anlaşılmıştır.

Öte yandan, İdari Şartname’nin Teknik Şartname’ye de atıfta bulunulan 7.5.4’üncü maddesinde Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 özelliklerindeki araçlara ilişkin marka ve model bilgilerinin ekli Kasko Değer Listesine uygun bir şekilde (marka kodu, tip kodu, marka adı, tip adı ve model yılı belirterek) doldurulması ve bu listelerin kaşeli ve yetkili kişi tarafından imzalı şekilde teklif zarfında sunulması gerektiğinin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği görülmüştür.

İdarenin anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri incelendiğinde; başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Tip-1 ve Tip-2 sedan tipi binek araçların zorunlu olan yerli muhteva oranını sağlamadığı ve söz konusu araçların teknik özelliklerinin Teknik Şartname’ye uymadığı gerekçesine yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca ihale komisyonlarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlar üzerinden değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine rağmen anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik belgesi olarak belirlenmediği, diğer yandan araçların yerli menşei olması gerektiğine yönelik düzenlemenin de İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmediği sadece Teknik Şartname’de yer verildiği hususları dikkate alındığında söz konusu araçların teknik özelliklerini ve yerli muhteva oranını karşılamadığı kanaatine varılmasının ihale dokümanı düzenlemeleri ve yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı olacağı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdare tarafından başvuruya konu ihale sürecinde yukarıda anılan teknik özelliklerin ve yerli muhteva oranının isteklilerce karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir tespitin yapılmasının ihalenin gelinen aşamasında mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile mümkün bulunmamakla birlikte hem yerli muhteva oranı hem de Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğundan, anılan özellikleri taşımayan araçların sözleşmede kullanılması durumunun 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde yer alan “ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” hükmü dahilinde değerlendirileceği ve söz konusu yüklenici hakkında cezai işlemlerin uygulanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bu itibarla, kesinleşmiş ihale dokümanı düzenlemeleri ile anılan araçların yerli muhteva oranını karşılaması ve teknik özelliklerinin uygunluğunun İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi sebebiyle sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz