İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede; her ne kadar söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde isteklilerin teklif ettiği araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari adı ve model yılını gösterir belgeyi her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere ihale teklif dosyasında yetkili kişi tarafından imzalanmış bir şekilde sunacağı belirtilmiş olsa da, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerden söz konusu hususların tevsikine ilişkin herhangi bir belgenin teklif dosyasında sunulmasının istenilmediği, 7.5.5’inci maddesinde ise anılan Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgelerin dışında yeterlik kriterlerinin dikkate alınamayacağı, ayrıca söz konusu Şartnamenin 7’nci maddesinde isteklilerin teklifte bulunacakları araçların motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka, ticari ad ve model yılını yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiğinin de düzenlenmediği, bu durumda araç kasko değerlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılamayacağı, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılacaktır.

Diğer taraftan şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dâhil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sini aşmayacağı ve şoför giderleri dâhil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedeli, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı hükümlerinin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile belirlendiği, idarelerin söz konusu Esas ve Usuller kapsamında sorumluluğunun bulunduğu, bu durumda sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarece Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun istekliler tarafından söz konusu Esas ve Usuller çerçevesinde teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz