4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir…” hükmü,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesine “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:… 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

– Asfalt Plentinden getirilecek asfalt kaplama malzemesinin çalışma sahasına varış sürelerinin uzamasının ve yeterli çalışma yapılamamasının engellenmesi, işçilerimizin artan nakliye süreleri sebebiyle çalışma sürelerinin kısıtlanmasının ve bu nedenle oluşacak verim kaybının engellenmesi ve nakliye mesafelerinin uzaması sebebiyle kendi malı olan veya kiralanan Asfalt Plentinin Muş Belediyesi Karayolları Kavşağına 25 km mesafesi içerisinde kaldığını gösteren belgeyi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze başvuru neticesinde verilecek yazı, tekliflerin ekinde idareye sunacaktır.

– ISO 45001 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgesini tekliflerin ekinde idareye sunacaktır.

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin teklifinin 28.06.2022 tarihli İhale Komisyonu Kararı ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde belirtilen belgenin teklif ekinde sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin 7.5.4’üncü alt maddesinde kendi malı olan veya kiralanan Asfalt Plentinin Muş Belediyesi Karayolları Kavşağına 25 km mesafesi içerisinde kaldığını gösteren belgenin teklif ekinde sunulması gerektiğinin, 7.5.5’inci maddesinde Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemelerde istenilen belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiğinin açık bir şekilde belirtildiği, söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak teklif kapsamında sunulmasına ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında İdari veya Teknik Şartname’nin herhangi bir maddesinde yapılmasına ilişkin bir zorunluluk olmadığı, ayrıca idare tarafından belgenin sunulması gerektiğine ilişkin İdari ve Teknik Şartname’de başka bir düzenleme yapılmasına da gerek olmadığı, Kanun’un 37’inci maddesi uyarınca belgeleri eksik olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olan belgenin sunulmamış olduğunun tespiti üzerine başvuru sahibinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine istinaden değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık içermediği anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz