proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
Toplantı No 2023/045
Gündem No 28
Karar Tarihi 06.09.2023
Karar No 2023/UH.I-1187

BAŞVURU SAHİBİ:

Asos Kurumsal Hizmetler Tur. Tem. Tic. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/391410 İhale Kayıt Numaralı “Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından 07.06.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Asos Kurumsal Hizmetler Tur. Tem. Tic. A.Ş.nin 14.08.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.08.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2023 tarih ve 106023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/986 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendileri tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesi ve ekleriyle ilgili olarak; araç kiralama hizmeti sözleşmesi sundukları dolayısıyla İdari Şartname’de düzenlenen benzer iş ile birebir örtüştüğünden tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki  mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

d) İş deneyimini gösteren belgeler: İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47’nci maddesinde belirtilen belgeleri, … ifade eder. ” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a)İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b)Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,… istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a)Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

 (c)Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d)İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e)Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir… ” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2)İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “72.1. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.

72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır…” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisinde oluşan ve toplama havuzunda biriktirilen 940.000 ton çöp sızıntı suyunun çevreye zarar vermeden deşarj standartlarına göre arıtma tesislerine taşınması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İSTAÇ A.Ş. Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi / Şile/İSTANBUL” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü atık nakliye hizmeti veya her türlü iş makinesi kiralama hizmeti veya  her türlü araç kiralama hizmeti işi yapmış olmak.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli standart formuna aşağıda yer verilmiştir.

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi-Aydınlı Aktarma Tesisi (53 Km-Tek Yön)

Ton

920.000

 

 

2

Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi-Odayeri Atık Bertaraf Tesisi (75 Km-Tek Yön)

Ton

5.000

 

 

3

Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi-Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi (28 Km-Tek Yön)

Ton

5.000

 

 

4

Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi-Kömürcüoda Tesis İçi (2 Km-Tek Yön)

Ton

5.000

 

 

5

Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi-Seymen Atık Bertaraf Tesisi (140 Km-Tek Yön)

Ton

5.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Başvuru sahibi Asos Kurumsal Hiz. Turizm Tem. Tic. A.Ş. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” satırının “Sözleşme Tarihi” kısmında “01.07.2021” beyanının, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmında “19.895.000,00 TRY, 19.895.000,00 TRY” beyanının yer aldığının görüldüğü, idarece beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması kapsamında 08.06.2023 tarihli yazı ile iş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgelerin sunulmasının istenildiği, anılan istekli tarafından 13.06.2023 tarihli yazı ekinde 01.07.2021 tarihli sözleşme, meslek mensubu onaylı 4 adet fatura, damga vergisi beyanı, tahakkuk ve ödendi makbuzu sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan “Araç Kiralama Hizmeti Sözleşmesi” incelendiğinde; anılan sözleşmede “1. Taraflar

1.1.Asos Müteahhitlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sözleşme içerisinde yüklenici olarak alınacaktır. Kemalpaşa Mah. Halkalı Cad. No:113/8 Küçükçekmece/ İstanbul

1.2.Özener Turizm sağ. Temizlik Gıda Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşme içerisinde işveren olarak alınacaktır. Yeni mah Cengiz sk. NO:1 Kat:3/7 Küçükçekmece/ İstanbul

2.İşin Adı ve Açıklaması

2.1İşverenin hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Araç Kiralanması Hizmeti işidir.

2.2.İşveren’in işlerinde kullanılmak üzere teklif isteme şartnamesinde adt ve nitelikleri belirtilen en az 2017 model ve üstü Binek otomobil, Hafif ticari araç, Pick-up 4*2, pick-up 4*4, tek kabin kamyonet (3,5 ton kapasiteli), Çift kabin kamyonet (3,5 ton kapasiteli), panel Van (6-8-11-13¬15 ve 17 m3), 14+1, 16+1 27+1 kişilik minibüs/Midibüs ve 45+1 kişilik otobüs,10 ton,18 ton 26 ton ve 32 ton kapasiteli kamyon, çekici tipi araçlar sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yüklenici tarafından işveren hizmetine sunulacaktır.

2.8.Yüklenici ihtiyaç duyulan Araçları sürücü hariç yakıt dahil olarak hizmete sunacaktır.

2.9.Araçlar işverene ait veya işverenin tedarik ettiği sürücüler tarafından kullanılacaktır.

3.2Bu Sözleşmenin Toplam Bedeli: 19.895.000,00-TL+KDV

(ondokuzmilyonsekizyüzdoksanbeşbintürklirası)

4.Sözleşmenin Süresi ve ödeme şartları

4.1.İşe başlama tarihi; 01.08.2021, işi bitirme tarihi; 30.12.2021 dir.

5.Fiyat Dahil Olan Gider ve Malzemeler

5.1.Hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılacak Araç kira maliyetleri, yakıt gideri, bu Araçların bakım onarım giderleri, Araçlara ait vergi, sigorta ve kasko giderleri sözleşmeden doğan damga vergisi giderleri teklif fiyata dahil olup buna ilişkin giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.2. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 7 (Yedi) madde ve 2 sayfadan ibaret olup, İşveren ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 01.07.2021 tarihinde karşılıklı imzalanmıştır.” düzenlemelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden söz konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 35’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, incelemeye konu ihalenin “Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” olduğu, her türlü atık nakliye hizmeti, her türlü iş makinesi kiralama hizmeti, her türlü araç kiralama hizmeti işinin ayrı ayrı benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri incelendiğinde; iş deneyim belgelerinin Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumlan hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenleneceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde ise iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu deneyimin tevsiki için sözleşme ve eki diğer belgeler kullanılarak tevsik işleminin gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

 

Asos Kurumsal Hizmetler Turizm Temizlik Ticaret A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsiken Özener Tur. Sağ. Tem. Gıda Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aralarında imzalanan “Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti” işine ilişkin, toplam bedeli: 19.895.000,00 TL olan, 01.07.2021 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşmeye konu işin başlama tarihinin: 01.08.2021, işi bitirme tarihinin: 30.12.2021 olduğu, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin (19.895.000,00 x binde 9,48=) 18.604,60 TL olarak 11.01.2021 tarihinde yatırıldığı ve dekont belgesinin eklendiği, belgeler arasında sözleşme sürecinde Asos Kurumsal Hizmetler Turizm Temizlik Ticaret Anonim Şirketi adına kesilen 4 adet faturanın sunulduğu, faturaların ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı, faturaların toplam tutarının sözleşme bedeli olan 19.895.000,00 TL olduğu (5.000.000,00 TL + 4.975.000,00 TL + 4.970.000,00 TL + 4.950.000,00 TL= 19.895.000,00 TL) tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi Asos Kurumsal Hiz. Turizm Tem. Tic. A.Ş. tarafından mevcut ihalede iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmenin  28.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1170 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında bahsi geçen ve Kurum tarafından yapılan incelemede belgeler üzerinde araştırma yapılarak incelenen sözleşmenin, sözleşme içeriğinde bazı değişiklikler yapılmakla birlikte sözleşmenin tarafları, sözleşme tarihi ve sözleşme bedelinin başvuruya konu ihalede sunulan sözleşme ile aynı olduğu görülmektedir. Ayrıca sunulan sözleşmenin ekinde yer alan damga vergisi ve faturalarında aynı olduğu görülmüştür.

 

28.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1170 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, sözleşme hükümleri, sözleşmeye konu işin kapsamı ve araçların niteliği çerçevesinde işin esas itibariyle kamuya taahhüt edilen bir iş kapsamında gerçekleştirildiği, böyle bir durumda kamu ihale mevzuatı uyarınca iş deneyiminin sözleşme, fatura ve eki belgeler ile tevsik edilemeyeceği, usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, uyuşmazlığın çözümü için sözleşme tarafı ile yapılan yazışmada da sözleşme konusu işin belge düzenlemeye yetkili bir kurum veya kuruluşa gerçekleştirilmediğine, özel sektöre taahhüt edilen bir iş kapsamında bulunduğuna ilişkin beyanı dışında herhangi bir belge ortaya konulamadığı görülmüştür..” neticesine varıldığı,

 

Şikayete konu ihalede Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan 01.07.2021 tarihli sözleşme ve eklerinin, söz konusu Kurul kararında Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşme ve eki belgelerin aynı olduğunun anlaşıldığı (sözleşme bilgileri, faturalar ve damga vergisi ödendi makbuzunun aynı olduğu), anılan Kurul kararında iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmeye konu araçların bir kısmı kamuya taahhüt edilen işler kapsamında, bir kısmı ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığından kamuya taahhüt edilen kısımlar için yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, bu anlamda özel sektöre ve kamuya yapılan alt yüklenicilik işlerinin tek bir sözleşme ile toplanması ve bu sözleşme ve eki belgelerin sunulması suretiyle iş deneyiminin tevsik edilemeyeceği kararına varıldığı anlaşıldığından yukarıda izah edilen gerekçelerle başvuru sahibi istekli tarafından sunulan sözleşme ve eklerinin başvuruya konu ihalede de iş deneyiminin tevsiki amacıyla kullanılamayacağı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.   

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Anılan Kanun’un 10’uncu maddesinde bu tür yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacakları, 58’inci maddesinde ise 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; incelenen ihalede iş deneyimini tevsik etmek için sunulan sözleşme ve eklerinin 28.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1170 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında incelenen  sözleşmede yer alan  sözleşmenin adı, sözleşmenin süresi ve diğer maddelerin farklı olduğu görülmekte de ancak asli unsurlarının (sözleşmenin tarafları, sözleşme tarihi ve sözleşme bedeli bedeli) aynı olduğu ve iş deneyimi tevsik edici nitelik kazanması için sunulması zorunlu olan eklerinin (fatura ve damga vergisi makbuzları) aynı olduğu, sözleşme ekleri aynı olmak suretiyle sözleşme içeriğinde değişiklikler yapılarak iş deneyimini tevsik amacıyla mevcut ihalede sunulan sözleşmede, 28.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1170 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında incelenen  sözleşme içeriğinin değiştirildiği görüldüğünden bu durumun özel belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilebileceği, aynı şekilde söz konusu belgelerin ihalede yeterliğin sağlanması amacıyla sunulduğu dikkate alındığında bu belgelerin kullanılmasının ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında da değerlendirilebileceği göz önüne alındığında bahse konu hususların incelenmesi için sözleşmenin tarafları Asos Kurumsal Hizmetler Tur. Tem. Tic. A.Ş. ile Özener Turizm Sağ. Temizlik Gıda Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı görülmekte ise de yukarıda başvuru sahibi istekliye yönelik tespit ve değerlendirmelerin ihaleyi yapan idare tarafından Kanun’un 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının j bendi kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarının tamamında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.  

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Asos Kurumsal Hizmetler Tur. Tem. Tic. A.Ş. ile Özener Turizm Sağ. Temizlik Gıda Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında gerekli incelemenin yapılmasını teminen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz