İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, yeni fiyat tespiti yapılması gibi durumlarda ve idarece gerekli görülmesi kaydıyla iş programının revize edilebilmektedir. Yüklenici idarece revize iş programı hususunun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarına göre;

Güncel ve temel endekslerin belirlenmesi uygulama ayına göre yapılmaktadır. Uygulama ayı ise; İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı ifade etmektedir.

“İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7’nci maddesinde ise aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.

“(1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.

(2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.

(3) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplanır.

(4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”

Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere iş programı aylık fiyat farkı hesabına esas teşkil eden güncel ve temel endekslerin belirlenmesinde dikkate alınan tek belgedir. Bu nedenle de iş programının sözleşme ve eki düzenlemeler ile fiyat farkı esaslarına göre düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Dolayısıyla idare kaynaklı veya mücbir sebepler nedeniyle işte gecikmeler yaşanması durumu haliyle iş programına uygunluğun sağlanmasını engeller nitelikte olabilmektedir.

Bu nedenlerden dolayı işte oluşacak gecikmeler nedeniyle idarelerce iş programına uyulmadığı gerekçesi ile düşük endeks uygulaması ile fiyat farkları hesaplanmaktadır.

Peki revize iş programı sonrasında düşük endeks kullanılması nedeniyle eksik ödenen fiyat farklarının yeniden hesaplanarak ödenmesi mümkün müdür?

Konu ile ilgili benzer nitelikteki Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı kararında özetle;

“İşin yürütülmesi sırasında, süre uzatımı ve ödenek aktarılması kararının alınmasında, idareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, revize iş programının hazırlanamadığı/hazırlanmadığı ve dolayısı ile mevcut iş programına göre fiyat farkları hesap edilmekte iken, bu mevcut iş programına göre, yüklenicinin iş programının gerisinde kalması durumunda geçici hakedişlerde hesap edilecek fiyat farklarında, sözleşmede yer alan “473 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7’nci maddesinin (2) fıkrasında belirtilen esaslar doğrultusunda fiyat farklarının hesaplanması durumunun ise sorun teşkil edeceği,

Bu sebeple, revize iş programı hazırlanıp idaresince onaylandıktan sonra, bu revize iş programına göre fiyat farklarının yeniden hesaplanması gerektiği,” belirtilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz