YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN KAMU ALIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

          

           Özet: Görevi kötüye kullanma suçu kamu görevlileri açısından uygulama alanı en yoğun olan suç tiplerinden biridir. Kanun maddesinde yer alan kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da kişilere haksız bir menfaat sağlanması unsurları nedeniyle bu suç tipinin kamu alımları açısından ayrıca incelenmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelime: ihale, kamu görevlisi, sözleşme, görevi kötüye kullanma, kamu zararı, mağduriyet

1.GENEL OLARAK

Görevi kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı 4. Kısmının “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci bölümünde dü­zenlenmiştir. Anılan 5237 sayılı Kanunun 257. maddesi, “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

           Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindedir.

Yazımızın devamında kamu alımları yönüyle maddenin ayrıntılı değerlendirmesi yapılacak olup, maddenin incelenmesi kapsamında kamu görevlisi, görevinin gereklerine aykırı hareket,  kişilerin mağduriyeti, kamu zararı ve kişilere haksız menfaat sağlamak unsurlarının da ayrıca açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Maddenin düzenleniş şeklinden konunun “akçeli” yönünün ön plana çıktığını rahatlıkla söylenebilir. Biz de bu suç tipini uygulamada en çok karşımıza çıkan boyutu olan “kamu alımları” boyutuyla Yargıtay kararları çerçevesinde ele alıp değerlendireceğiz.

2.SUÇUN FAİLİ

Bu suçun faili kamu görevlisidir. 5237 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine göre, kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi anlaşılmalıdır. Kamu görevlisi olmayan kişilerin anılan suçu işlemeleri mümkün değildir.

Fail kamu görevlisi iken görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş, daha sonra görevinden ayrılmış ise bu durum suça etki etmeyecek, fail görevi kötüye kullan­madan dolayı sorumlu olacaktır[1]

3.MAĞDUR

           Görevi kötüye kullanma suçunun mağdurunun suçla korunan hukuki menfa­at ve suçun düzenlendiği bölüm de dikkate alındığında ilk olarak kamu idaresi ol­duğu ifade edilebilir.[2]

Ayrıca 5237 sayılı Kanunun 257. maddesinde yer alan “kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan” ifadesinden hareketle kişiler de bu suçun mağduru olabilir.

4.SUÇLA KORUNA HUKUKİ DEĞER

Bu suçla korunan hukuki değer kamu idaresinin işleyişine olan güvendir. TOROSLU bu konuda, kamusal görevlerin düzenli, etkili ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesine ilişkin kamusal menfaatin korunduğunu ifade etmektedir.[3]

 1. SUÇUN MANEVİ UNSURU

Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenebilen suçlardan olup, bu suçun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir. Anılan Kanunun 257/2. maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle gerçekleşen görevi kötüye kullanma suçunda da ihmali davranışın kasten gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı davrandığı ya da görevinin gereklerini yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösterdiği bilinç ve iradesine sahip olması gerekir.[4]

Ancak bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin söz konusu davranışları sonucunda kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına ya da kişilere haksız menfaat sağlamak bilinç ve iradesine sahip bulunması gerekmez.

6.SUÇUN MADDİ UNSURLARI

6.1.HAREKET

6.1.1.Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek

Görevinin gereklerine aykırı hareket icrai bir hareketi gerektirir. Görevin gereklerine aykırı hareket Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 06.11.1961 tarih 113/119 sayılı kararında “memurun kendisine görevi nedeni ile tanınan güç ve yetki sınırlarını aşacak şekilde hareket etmesi, görevini yaparken kanunun öngördüğü usulşekil gibi formalitelere uymayarak yetkisini aşması, kanunun öngördüğü takdir hakkını amacı

dışında kullanması yahut üstlerinin kanuna aykırı nitelikteki emirlerini yerine getirmesi halleri” olarak tanımlanmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun … kararında, “Bir kimse kamu görevlisi olmasına karşın o işle ilgili görevi ve yetkisi yok ise, başka bir suçu oluşturmayan hukuka aykırı davranışı disiplin cezasını gerektirebilirse de görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmayacaktır. Çünkü hukuken sahip olunmayan bir yetkinin kötüye kullanılmasından da söz edilemeyecektir.” denilmiştir.

6.1.2. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstermek

Görevinin gereklerine aykırı hareket icrai bir hareketi gerektirirken, Kanunun 257/2. maddesinde düzenlenen suç ihmali hareketle işlenmektedir. Bu nedenle kamu görevlisinin görevinin gerekliliklerini yerine getirmemesi ya da geç yerine getirmesi durumunda ihmali davranışla işlenen görevi kötüye kullanma suçu oluşur.

6.2. KİŞİLERİN MAĞDURİYETİNE VEYA KAMUNUN ZARARINA NEDEN OLMAK YA DA KİŞİLERE HAKSIZ BİR MENFAAT SAĞLAMAK

6.2.1.Kişilerin Mağduriyetine Neden Olmak

Mağduriyet, kavramı geniş bir anlama sahip olup, bu husus madde gerekçesinde “…Mağduriyet, sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararı ifade etmez. Mağduriyet kavramı, zarar kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Örneğin kişi, tabi tutulduğu sınavda başarılı olmasına rağmen, başarısız gösterilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel, sahibine duyulan husumet dolayısıyla, plan tekniğine aykırı olarak, yeşil alan olarak gösterilmiş olabilir. Kişinin, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşıdığı hâlde, bu faaliyeti engellenmiş olabilir.” şeklinde belirtilmiştir.

Bununla birlikte mağduriyetin oluşabilmesi için kişisel hak ihlâlinin hukuka aykırı bir biçimde gerçekleşmiş olması gerekir.[5] Kanun metninde “kişilerin mağduriyeti” ifadesine yer verildiği için kişi kavramına hem gerçek hem de tüzel kişiler dâhildir. Bu bağlamda kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi sonucunda bir dernek, vakıf veya ticari şirket zarara uğratılmışsa, “mağduriyet” oluşmuştur.[6]

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun …kararında, mağduriyet kavramı; sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade ettiği şeklinde yorumlanmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun …. sayılı kararında, ihtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi ve pazarlık limitine indirilmesi, kamunun zarara uğradığı veya kişilerin mağduriyetinin ortaya çıktığı hallerde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı, fakat ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşmayacağına hükmedilmiştir.

Yargıtay 5. Dairesinin ….numaralı kararında, fuel-oil alımına dair olarak 18.1.2010 tarihinde yapılan yaklaşık maliyeti 109.650 TL. ve 21.10.2010 tarihinde yapılan yaklaşık maliyeti 99.200 TL. olan ihalelerin 4734 Sayılı Kanunun 21/f maddesinde düzenlenen pazarlık sınırı içinde kalacak biçimde iki parça halinde gerçekleştirilerek ihale usulünün Kamu İhale Kanununda öngörülen usul ve yöntemlere aykırı olarak farklılaştırıldığı, bu suretle ihaleye girme imkanı olan kişilerin katılımı engellenerek mağduriyetlerine neden olunduğu anlaşılan olayda, ihaleye dair hazırlık işlemlerini yürüten ve ihale komisyonu üyesi olan sanık A.’ın görevi kötüye kullanmak suçunu işlediğine karar verilmiştir.

Yargıtay 5. Dairesi’nin … numaralı Kararında, hastanenin elektrik enerjisi ana besleme hattı değişim işinin yasaya uygun olarak yaptırılması gerekirken mevzuata aykırı şekilde işin ikiye bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yaptırıldığı, işin bedelinin doğrudan temin sınırları içinde kalan miktarının yüklenici şirkete ödendiği ancak geriye kalan miktarın ödenmeyerek mağduriyete neden olunduğu anlaşılmakla, görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları itibariyle oluştuğuna karar verilmiştir.

6.2.2.Kamunun Zararına Neden Olmak

Kamu zararını ortaya koyabilmek için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve anılan Kanunun 71. Maddesinin incelenmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin ilk halinde kamu zararı; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır şeklinde tanımlanmıştı. Ka­mu za­ra­rı­nın oluş­ma­sın­da ka­sıt ve ku­su­ra iliş­kin açık bir hük­mün bu­lun­ma­ma­sı ne­de­niy­le ge­nel hü­küm­le­re pa­ra­lel ola­rak ku­sur esas­lı bir sorumluluk ta­nı­mı­nın ge­ti­ril­me­si­ ve ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan üçün­cü ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ne­den olu­nan ka­mu za­ra­rı­nın da tes­pit ve tah­si­li için, ida­ri bi­rim­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak iş­lem­le­rin açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı­ amacıyla 5628 sayılı Kanunla kamu zararı tanımında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu düzenlemeyle kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede kamu zararının varlığından veya mali sorumluluktan bahsedilebilmesi için her somut olayda;

 • Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin bulunması;
 • Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması,
 • Kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması durumu ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem arasında bir illiyet bağının olması şartları birlikte aranacaktır.

Kasıt, Kusur veya İhmal

5018 sayılı Kanun, mali sorumluluk açısından kusursuz sorumluluğu reddederek kamu zararının varlığı için kasıt, kusur veya ihmalin varlığını şart koşmaktadır. Kasıt, kusur ve ihmalin olmaması hallerinde ise, kamu zararı oluşmayacağından kamu zararının sonuçlarını düzenleyen hukuki sonuçlar da kamu görevlilerine uygulanamayacaktır.[7] Ne var ki kamu zararı tanımında yer alan kasıt, kusur ve ihmal kavramları 5018 sayılı Kanunda tanımlanmamıştır.

Kusur, bir kimsenin hukuk düzeni tarafından tasvip edilmeyen ve uygun bulunmayan davranış biçimi olup[8], kasıt ve ihmal kusurun derecelerini oluşturmaktadır. Kasıt, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin zararlı sonuçlarını bilerek ve isteyerek hareket edilmesi halidir. 5018 sayılı Kanunun getirmiş olduğu kusur sorumluluğu prensibi gereği, kasten kamu zararına neden olan kamu görevlilerinin mali sorumluluğa muhatap olmaları konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.

Uygulamada daha çok tartışılan husus, kamu görevlilerinin ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu zararına sebebiyet vermeleri durumunda sorumluluğun nasıl tespit edilmesi gerektiği konusundadır. İhmal, kamu görevlilerinin sorumlu oldukları işlere gerekli özeni göstermemeleri veya işleri savsaklamaları  olarak tanımlanabilir. İhmalde, zarara yol açan sonucu bilme veya isteme unsurları yoktur. Burada kamu görevlisinin kusurlu sayılmasının ve dolayısıyla mali sorumluluğa muhatap olmasının sebebi, bu sonucun doğmaması için dikkatsiz, tedbirsiz, özensiz davranması, mesleğinin gerektirdiği özeni ortaya koymamasıdır.[9]

Nitekim Anayasanın 129 uncu maddesi de memurların ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmalarını emretmektedir. Bütün bu sebeplerdendir ki, mevzuata aykırı yapılan iş ve eylemler sonucunda meydana gelen zararlar kamu zararını oluşturur ve görevlilerin sorumluluğunu gerektirir.

Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken husus, 5018 sayılı Kanunun objektif kusur sorumluluğu prensibini getirmiş olması ile birlikte kişinin mali sorumluluğa muhatap kılınabilmesi için mevzuata aykırılığın tek başına hiçbir zaman yeter şart olmadığı mutlaka ihmalin varlığı tespit edilmesi gerektiğidir. Diğer taraftan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bekleyen Sayıştay Kanun Teklifinin 2. maddesinde de kamu zararı tanımı yapılırken 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan kamu zararı tarifine atıf yapılmıştır. Aynı Teklifin “Sorumlular ve sorumluluk halleri” başlıklı 7. maddesinde ise kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemle kamu zararı arasında illiyet bağı kurulmak suretiyle sorumlular hakkında tazmin kararı verilmesi gerektiği ayrıca vurgulanmış bulunmaktadır.

 Mevzuata aykırı karar, işlem veya eylem

Mali sorumluluğun bir başka şartı da mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemin tespit edilmiş olmasıdır. Mevzuata aykırılık 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin 5436 sayılı Kanunla değişik 3 üncü fıkrası gereği kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucuna göre tespit edilecektir.

Zarar

Zarar kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

5018 sayılı Kanunda kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak hususlar anılan madde ve 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte sayılmıştır.

Buna göre;

 • Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
 • İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması,
 • Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
 • İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,
 • Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
 • Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,
 • İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
 • Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,
 • Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması.

Durumlarında kamu zararı gündeme gelecektir.

İlliyet bağı

İlliyet bağı sebep sonuç bağı demektir. Buna göre, zarar dediğimiz sonuç buna sebep olan fiilden kaynaklanmalıdır.[10] Bizim açıklamaya çalıştığımız kamu zararı ise kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemlerden kaynaklanmalıdır ki kamu görevlisine bir kusur izafe edilebilsin. Bu yüzdendir ki İlliyet bağının kurulamadığı durumlarda, bir zarar olsa da mali sorumluluk doğmayacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun …. sayılı kararında; “Ceza Genel Kurulu’nun 18.10.2005 gün ve 4. MD-96-118 sayılı kararında da belirtildiği üzere; mağduriyet kavramı; sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı ifade eder. Kamunun zarara uğraması ise; madde gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi “ekonomik bir zararı’ ifade etmektedir. Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın” 71. maddesinde de; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda kamu zararının bulunup bulunmadığı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara alındığında, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir. Ancak kamu zararının bulunup bulunmadığı bu şekilde belirlenirken; norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir varsayımla da hareket edilmemelidir.” şeklindeki açıklama ile ve “Kamu zararı” kavramına  da açıklık getirilmiştir.

Anılan kararda 3 önemli kıstas ortaya konulmaktadır:

a)Kamu zararının bulunup bulunmadığı, her somut olayda hakim tarafından, iş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla alınıp alınmadığı veya aynı şekilde yaptırılıp yaptırılmadığı, somut olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak belirlenmelidir.

b)Bu belirleme; uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara alındığında, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir.

c)Kamu zararının bulunup bulunmadığı bu şekilde belirlenirken; norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir varsayımla da hareket edilmemelidir.

İş artışı kapsamında yapılan işlerle ilgili …. kararında;

“T.C.K.nın 257. maddesi uyarınca yasaya aykırı fiilin cezai sorumluluğu doğurması için kamu görevlisinin kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kamunun zararına veya kişilerin mağduriyetine neden olması ya da kişilere haksız menfaat sağlaması gerekmektedir. Dosya içeriğine göre somut olayda kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da kişilere haksız menfaat sağlandığı yönünde sanığın mahkumiyetini gerektirir nitelikte somut ve yeterli delil bulunmadığı gibi, uzman bilirkişi raporlarındaki; “dava konusu iş için verilen keşif artışlarına konu işlerin ihale sözleşmesindeki hüküm gereği yaptırılabileceği bu yüzden ihale sözleşmesine aykırılık bulunmadığı, keşif artış miktarlarının gerçeğe uygun olup olmadığı hususunun metrajlarla ilgili olduğu, işin bitmiş bulunması ve imalatların büyük bölümünün tespitinin mümkün olmaması sebebiyle metraj ve onlara bağlı ödemeler konusunda inceleme ve değerlendirme yapma imkanının bulunmadığı, keşif artışına konu işler hususunda ayrı bir ihale yapılsaydı, ihale bedelinin ne olacağı bilinemeyeceğinden bu konuda gerçekleşmiş bir kamu zararından söz edilemeyeceği, sanık tarafından başkasına menfaat sağlanmasının söz konusu olmadığı” şeklindeki açıklamalar göz önüne alındığında, sanığın beraatına dair Özel Daire hükmü isabetli olup, ONANMASINA karar verilmelidir.” denilmek suretiyle keşif artışına konu işler hususunda ayrı bir ihale yapılsaydı, ihale bedelinin ne olacağı bilinemeyeceğinden bu konuda gerçekleşmiş bir kamu zararından söz edilemeyeceği değerlendirilmiştir.

Yargıtay …. sayılı kararında, sanıkların, verdikleri ihale gününün tatile geldiğini anlamaları üzerine değiştirmelerinden sonra bu değişikliği yasaya uygun biçimde üçüncü kişilere duyurmayarak çoğulcu katılımı sağlamadan ihale satış işlemlerini gerçekleştirdikleri biçiminde kabul edilen eylemleriyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olup olmadıkları ya da kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadıkları hususu araştırılıp tartışılmadan eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle hükümlülüklerine karar verilmesi bozma nedeni sayılmıştır.

Yargıtay …. Kararıyla;

“Belediye Başkanı olan sanığın, 4734 sayılı Kamu ihale Yasası’nın 11. maddesinin     (f) fıkrasındaki “pazarlık yoluyla alımda 50.000 YTL sınırını “dolanmak amacıyla aynı maddenin ( b ) fıkrasındaki ” … doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi, ani ve beklenmeyen idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ivedi ihale yoluna başvurulur” gerekçesine dayanarak, pazarlık yoluyla 210.000 YTL kömür alıp beldesindeki fakirlere dağıtması, pazarlık işlemini gerçekleştiren komisyonu eksik kurması, komisyona sonradan giren yedek üyeyi önceden seçilmiş yedek üyeler arasından seçmemesi, rayiç değer 170.000 YTL’nin çok üzerinde bir bedelle alım yapması, kömürün niteliği konusunda teknik şartname ve kömürün belediyece teslim alındığına dair tutanak düzenlenmemesi, mahalle muhtarlarından muhtaçlık belgesi almadan kömürü dağıtması suretiyle 5237 sayılı TCY 257/1 madde ve fıkrasındaki kamu zararının oluştuğu, kişilere de haksız kazanç sağlandığının anlaşılmasına karşın, ” … ihalenin uygun yapılmadığı, kömür alım ve dağıtımında düzensizlik olduğu, ancak belediyenin zarara uğradığı konusunda somut olgu tespit olunmadığı … ” biçiminde yerinde olmayan bilirkişi görüşüne dayanarak görevde yetkiyi kötüye kullanma suçundan beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” denilmek suretiyle rayiç değerin üzerinde alım yapılması durumda kamu zararının oluştuğuna hükmedilmiştir.

6.2.3.Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak

Kanun gerekçesinde bu husus “…Örneğin kişi, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşımadığı halde, yararlandırılmış olabilir. Kişiye belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşımadığı halde, bu faaliyetin icrasına yönelik olarak izin verilmiş olabilir. Bir imar planı uygulamasında, belli bir parsel üzerinde, plan tekniğine ve imar planına aykırı olarak yapılaşmaya imkân sağlanmış olabilir.” şeklinde açıklanmıştır.

Yargıtay 5. …. numaralı Kararında, Sanıkların benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde yapılan işleri 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla alım yöntemini kullanarak; başka isteklilerin kolaylıkla bulunabileceği Konya gibi büyük bir ilde sanık M. K.’ın kayınbiraderine yaptırdıkları, bu suretle Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı davranarak anılan kişiye menfaat sağladıkları ve doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi kötüye kullanma suçunu işlediklernin subuta erdiğine hükmedilmiştir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi …  sayılı kararında, “Gerçekleştirilme biçiminden dolayı suça konu personel muhtelif giyim alımlarının mahiyeti de dikkate alınarak tek ihale ile yapılması halindeki maliyetin tutarı ile parçalar halinde yapılması sebebiyle ortaya çıkan maliyet tutarı arasında fark bulunup bulunmadığı ve buna bağlı olarak bir kamu zararı oluşup oluşmadığı veya alımlar bir firmadan yapılarak kişilere haksız menfaat sağlanıp sağlanmadığı ya da usulüne uygun ihale yapılmaması nedeniyle katılımı engellenen ve mağduriyetine neden olunan kimseler olup olmadığı konularında ayrıntılı rapor alınması ve yüklenen görevi kötüye kullanma suçunun bu objektif cezalandırma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin kesin olarak belirlenmesinden sonra hasıl olacak sonuca” denilmek suretiyle suçun objektif cezalandırma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin kesin olarak belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin  Nolu …kararı;

.. Belediye Başkanı olan sanık İrfan Mandalı tarafından Belediyeye ait mezarlık abide ve spor sahası soyunma odaları üzeri çelik çatı yapımı ile… mesire alanı düzenleme yapımı işlerinin sanık …’a ihalesiz olarak yaptırıldığı, daha sonra ita amiri ve ihale komisyonu üyesi olan sanıklar…. tarafından firma sahibi sanık …’a ödeme yapılabilmesi amacıyla işlerin devam ettiği sırada ihale evrakları düzenlendiği, 
Böylece fiili durumu hukukileştirmeye çalıştıkları, işlerin yapılma tarihleri ile ödemeye esas ihale belgelerinin düzenlenme tarihleri arasındaki farklılıkların kurum kayıtlarıyla kolaylıkla saptanabilmesinin olanaklı bulunması, işler yapılmadan ödeme yapıldığına dair iddia ve kanıt da mevcut olmamasına göre adı geçen kamu görevlisi sanıkların eylemlerinin, görev gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle sanık …’a haksız bir menfaat sağlamaları nedeniyle bir bütün halinde TCK’nın 257/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı, TCK’nın 40/2. maddesi uyarınca sanık …’un da özgü suç niteliğindeki zincirleme biçimde görevi kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği gözetilmeden dosya kapsamına ve oluşa uygun olmayan gerekçelerle suç vasfında da yanılgıya düşülerek ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı yazılı şekilde”
denilmek suretiyle  ihalesiz olarak yaptırılan iş için ihale evrakı düzenlenmesi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi,….sayılı kararında da, yeterliği olmayan firmalara ihalenin verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna karar verilmiştir.

7.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu kamu alımları açısından ayrı bir öneme sahiptir. Zira maddenin düzenleniş şeklinden konunun “akçeli” yönünün ön plana çıktığını rahatlıkla söylenebilir.

Bu suçun faili kamu görevlisidir. Bu suç açısından kamu görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişilerdir.

Görevi kötüye kullanma suçunun mağduru kamu idaresidir, ancak Kanun maddesinde yer alan “kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan” ifadesinden hareketle kişiler de bu suçun mağduru olabilir. Bu suçla korunan hukuki değer ise kamu idaresinin işleyişine olan güvendir.

Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenebilen suçlardan olup, bu suçun taksirle işlenebilmesi mümkün değildir. Anılan Kanunun 257/2. maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle gerçekleşen görevi kötüye kullanma suçunda da ihmali davranışın kasten gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin söz konusu davranışları sonucunda kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına ya da kişilere haksız menfaat sağlamak bilinç ve iradesine sahip bulunması gerekmez.

Bu suç görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle icrai bir şekilde ya da görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermek şeklinde ihmali şekilde işlenebilir. Görevin gereklerine aykırı hareket memurun kendisine görevi nedeni ile tanınan güç ve yetki sınırlarını aşacak şekilde hareket etmesi, görevini yaparken kanunun öngördüğü usul-şekil gibi formalitelere uymayarak yetkisini aşması, kanunun öngördüğü takdir hakkını amacı dışında kullanması yahut üstlerinin kanuna aykırı nitelikteki emirlerini yerine getirmesi halleridir.

Anılan icrai ya da ihmali hareketlerin kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak ya da kişilere haksız bir menfaat sağlamak sonucunu doğurması gerekmektedir.

Bu noktada mağduriyet kavramını sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranış olarak ele almak uygun olur. Kamu zararı kavramının ise kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Buradaki kamu zararı uğranılan kamu zararının miktarının kesin bir biçimde saptanması anlamında olmayıp, miktarı saptanamasa dahi, işin veya hizmetin niteliği nazara alındığında, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım veya yapımın gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde de kamu zararının varlığı kabul edilmelidir. Ancak kamu zararının bulunup bulunmadığı belirlenirken, norma aykırı her davranışın, kamuya duyulan güveni sarstığı, dolayısıyla, kamu zararına yol açtığı veya zarara uğrama ihtimalini ortaya çıkardığı şeklindeki bir varsayımla da hareket edilmemelidir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararları incelendiğinde her somut olayda kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da kişilere haksız menfaat sağlandığı yönünde somut ve yeterli delil aranmakta, mağduriyet kavramı sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp, bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü davranışı olarak değerlendirilmekte, rayiç bedelden daha yüksek bir bedelle alım yapılması kamu zararının varlığı için yeterli görülmektedir.

KAYNAKÇA

1)ARTUK Mehmet Emin/ GÖKÇEN Ahmet/ YENİDÜNYA Caner; Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, Ankara.

2)ÖZBEK Veli Özer/ KANBUR M.Nihat/DOĞAN Koray/ BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

3)TOROSLU Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2012.

4)OKUYUCU Ergün Güneş; Görevi Kötüye Kullanma Suçu, TBBD, S.82, 2009.

5)GÖKCAN, Hasan Tahsin; Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti,

İrtikâp, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Ankara 2008.

6)H. Bayram ÇOLAK; Konu Anlatımlı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2008.

7)Ahmet M. KILIÇOĞLU; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Ankara, 2001.

[1] ARTUK Mehmet Emin/ GÖKÇEN Ahmet/ YENİDÜNYA Caner; Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, Ankara, s.945.

[2] ÖZBEK Veli Özer/ KANBUR M.Nihat/DOĞAN Koray/ BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010, s.1027.

[3] TOROSLU Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2012, s.302.

[4] OKUYUCU Ergün Güneş; Görevi Kötüye Kullanma Suçu, TBBD,S.82, 2009, s. 17

[5] GÖKCAN, Hasan Tahsin; Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti,

İrtikâp, Rüşvet Suçları ve Kamu İdaresine Karşı İşlenen Suçlar, Ankara 2008, s.86

[6] GÖKCAN;a.g.e,s.87

[7]  H. Bayram ÇOLAK; Konu Anlatımlı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2008, s.343

[8]  Ahmet M. KILIÇOĞLU; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Ankara, 2001, s.183

[9]  KILIÇOĞLU, age, s.185

[10]  KILIÇOĞLU; age, s.178

 

 

333 YORUMLAR

 1. You’re actually a good webmaster. The website loading speed is incredible.
  It seems that you’re doing any distinctive trick.

  In addition, the contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent job in this matter!
  Similar here: dyskont online and also here: Dyskont online

 2. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any please
  share. Cheers! You can read similar text here: Sklep

 3. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar article here: Backlink Building

 4. I really wanted to develop a small remark to say thanks to you for some of the amazing recommendations you are writing at this website. My considerable internet look up has at the end been recognized with brilliant suggestions to exchange with my guests. I would assert that we site visitors actually are quite lucky to exist in a wonderful community with so many outstanding people with very beneficial principles. I feel very much fortunate to have used your entire webpage and look forward to many more brilliant times reading here. Thanks once again for all the details.

 5. Marvelous post. I discover new things upon distinct weblogs everyday. Couple of stimulating to determine content material using their company writers and become familiar having a small something their own particular. I would think to use some within this content on my small blog need to don’t mind. Naturally I will provides a link support within web site. Thanks sharing.

 6. Can I just say what a relief to get someone that actually understands just what theyre speaking about on the net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and appreciate this side of the story. I find it difficult to imagine you’re not more popular since you definitely possess the gift.

 7. Can I just now say exactly what a relief to uncover somebody who in fact knows what theyre dealing with online. You certainly learn how to bring a worry to light making it crucial. The diet need to check out this and can see this side of your story. I cant believe youre less well-known since you also undoubtedly have the gift.

 8. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this prior to. So nice to get somebody with many original thoughts on this subject. realy appreciate beginning this up. this website is one area that is needed on the internet, a person after some originality. beneficial task for bringing a new challenge for the net!

 9. Can I simply say what a relief to find somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know the way to bring an issue to mild and make it important. Extra folks must read this and perceive this aspect of the story. I cant consider youre not more popular since you positively have the gift.

 10. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find so many useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 11. It was a real pleasure getting to your site a short while ago. I came here this day hoping to find out something new. And I was not upset. Your ideas about new solutions on this subject were helpful and a good help to me. Thank you for making time to write out these things as well as sharing your thinking.

 12. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this prior to. So nice to seek out somebody with a few original applying for grants this subject. realy i appreciate you for beginning this up. this fabulous website is a thing that is required online, somebody with a little originality. beneficial job for bringing something totally new to your web!

 13. Aw, this has been an extremely nice post. In thought I must place in writing similar to this moreover – taking time and actual effort to create a great article… but what / things I say… I procrastinate alot and also by no indicates appear to get something accomplished.

 14. I would like to show my thanks to you just for bailing me out of this problem. Right after researching through the world wide web and seeing strategies which are not helpful, I figured my entire life was gone. Existing minus the approaches to the issues you’ve fixed through your main guideline is a crucial case, and ones that would have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t discovered your website. Your primary ability and kindness in playing with all things was precious. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time very much for this impressive and result oriented guide. I won’t be reluctant to refer the sites to any person who should receive direction on this problem.

 15. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thank you!
  You can read similar text here: Escape rooms

 16. Can I say that of a relief to uncover somebody that actually knows what theyre preaching about on the web. You actually realize how to bring a concern to light and make it crucial. Workout . should check this out and see why side in the story. I cant believe youre not more well-liked as you definitely develop the gift.

 17. Very good brief article! I actually valued often the looking through. I hope to read simple things much more away from you. I’m sure you got amazing perception and also plans. I will be incredibly amazed utilizing ths important information.

 18. Well, I don’t actually know a lot about it, but it really reminds me of a tale my professor one time shared with us: apparently, this thirteenth century English alchemist tried (in vain) to make gold from lead. He examined those ingredients so deeply, he evolved into an expert on both, and became rich as an official guide to the queen. Data was hard to come by in those days, far apart from nowadays with computer availability, and committed drivers etc. back then, once you realised something good, you could keep on counseling for a lifetime. But I digress. What I’m saying is that every now and then you come upon riches by simply attempting (and staying devoted to) something else, and thats just what happened to me once I accidentally got here. I was actually on the search for some technological records about driver updates when I began scouring the web, and got carried away…. Keep up the excellent work, and thanks for the article.

 19. After study many of the web sites on your own internet site now, and i also really much like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will also be checking back soon. Pls look into my internet site also and make me aware what you consider.

 20. Can I recently say what relief to locate somebody that actually knows what theyre dealing with on the internet. You definitely learn how to bring an issue to light and earn it important. Workout . need to see this and understand why side from the story. I cant think youre less common since you absolutely contain the gift.

 21. An impressive share, I just with all this onto a colleague who was conducting a little analysis with this. And he in fact bought me breakfast because I uncovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending time to go over this, I am strongly over it and really like reading more about this topic. When possible, as you grow expertise, does one mind updating your site with an increase of details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this short article!

 22. My wife and i ended up being absolutely delighted Louis managed to carry out his research with the precious recommendations he discovered while using the web page. It is now and again perplexing just to choose to be giving for free methods which often most people have been selling. We understand we need the writer to thank for that. Those explanations you made, the simple site menu, the relationships you will help to foster – it is mostly exceptional, and it’s really aiding our son in addition to the family do think that issue is entertaining, which is extremely important. Many thanks for all!

 23. I would like to thnkx for the efforts you might have put in creating this weblog. I’m hoping the same high-grade blog article from you within the upcoming as properly. In truth your creative writing abilities has inspired me to obtain my own weblog now. Genuinely the blogging is spreading its wings quickly. Your create up can be a very good example of it.

 24. This constantly amazes me exactly how blog owners for example yourself can find the time and also the commitment to keep on composing fantastic blog posts. Your site isexcellent and one of my own ought to read blogs. I simply want to thank you.

 25. Very much, this process review is often the nicest at this outstanding field. Document harmonise to your findings but will thirstily expect to be your entire inward realises. Announcing appreciation will not only often be plenty of, towards the unique transparency affecting your crafting. I am able to promptly invest in ones feed to be able to well-versed of a typical update versions. Remarkable occupation and far achieving success within corporate business! Please justification the best negative Words which is not always brand new earliest language.

 26. Thanks for all your work on this blog. My mother really loves managing research and it’s easy to understand why. Almost all learn all about the powerful means you deliver good items by means of your blog and therefore encourage response from others about this subject matter then my child is truly studying a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are doing a stunning job.

 27. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this prior to. So nice to get somebody by original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this amazing site is one thing that is required on the net, someone with some originality. beneficial job for bringing a new challenge towards net!

 28. After checking out a handful of the articles on your website, I seriously appreciate your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know how you feel.

 29. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks! You can read
  similar text here: blogexpander.com

 30. Humans have maintained populations of useful animals around their positions of habitat since pre-historic times. They have deliberately fed dogs seen useful, while disregarding or killing others, thereby founding a relationship between humans and targeted types of dog over thousands of years. Over these millennia, domesticated dogs have developed into distinct types, or groups , such as livestock shielder dogs.

 31. I wanted to thank you once again for your amazing web-site you have made here. It is full of useful tips for those who are truly interested in this specific subject, specifically this very post. You really are all really sweet as well as thoughtful of others and also reading your blog posts is a superb delight in my opinion. And thats a generous surprise! Ben and I are going to have enjoyment making use of your recommendations in what we must do in a few days. Our list is a mile long so your tips might be put to beneficial use.

 32. An fascinating discussion will be worth comment. I’m sure that you can write on this topic, it will not certainly be a taboo subject but normally individuals are there are not enough to talk on such topics. To another location. Cheers

 33. My spouse and i have been absolutely thrilled when Ervin managed to finish up his web research from the precious recommendations he received when using the blog. It is now and again perplexing to just find yourself handing out information that many the rest might have been selling. And now we take into account we have you to appreciate for this. The entire explanations you made, the easy site menu, the friendships you can give support to foster – it’s many unbelievable, and it’s really making our son and us recognize that this topic is entertaining, and that is highly essential. Many thanks for everything! visit my site here – alternative medicine institute kolkata

 34. I had been wondering should anyone ever considered changing design of the blog? Its perfectly written. I enjoy what youve have got to say. But you could a bit more in the way of content so people could connect to it better. Youve got a lot of text for only having a couple of images. You may could space out better?

 35. After they validate their e mail deal with, they then obtain a second electronic mail that gives them a website link to the Short article Remarks page along with the password to unlock it. They can be then no charge to comment around the web site.

 36. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 37. After examine just a few of the blog posts on your website now, and I actually like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will likely be checking back soon. Pls try my web site as effectively and let me know what you think.

 38. Can I simply say what a relief to search out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You positively know tips on how to deliver an issue to gentle and make it important. More people must read this and understand this aspect of the story. I cant believe youre no more widespread because you positively have the gift.

 39. Woah this is just an insane amount of information, must of taken ages to compile so cheers so much for just sharing it with all of us. If your ever in any need of related info, perhaps a bit of coaching, seduction techniques or just general tips, just check out my own site!

 40. Awesome web site and with very useful stuff. I’m pleased I discovered this page. The site has plenty of excellent information on the this subject of. Many thanks for this blog post. I should be coming by time and again and reading through your previous entries.

 41. Can I just say what a reduction to find somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to bring a difficulty to gentle and make it important. Extra individuals need to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more common because you undoubtedly have the gift.

 42. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

 43. And with most origin films, this one spent considerable time in establishing the ground rules for discovery of powers, the relationships between characters, all primed for action sequences in between long drawn narratives building up toward that inevitable big bang conclusion which contained everything but the kitchen sink.

 44. There are incredibly plenty of details that way take into consideration. This is a excellent examine talk about. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly you can find questions just like the one you retrieve in which the biggest factor will probably be in the honest great faith. I don?t know if best practices have emerged around such thinggs as that, but Almost certainly that your chosen job is clearly labeled as an affordable game. Both kids have the impact of simply a moment’s pleasure, throughout their lives.

 45. I’m impressed, I must say. Truly rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. Your notion is outstanding; ab muscles an element that there are not enough persons are speaking intelligently about. I’m happy i always found this at my search for something relating to this.

 46. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat evaluation on this. And he in actual fact purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you become experience, would you thoughts updating your blog with more details? It’s highly helpful for me. Huge thumb up for this blog put up!

 47. There are a few intriguing points on time in this article but I don’t know if them all center to heart. There may be some validity but I am going to take hold opinion until I look into it further. Very good write-up , thanks and that we want a lot more! Included with FeedBurner at the same time

 48. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 49. Nice post. I discover something harder on diverse blogs everyday. It will always be stimulating you just read content using their company writers and use a little there. I’d choose to use some while using the content in my small weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll supply you with a link with your web blog. Many thanks sharing.

 50. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its field. Excellent blog!

 51. Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 52. After looking at a handful of the articles on your web site, I honestly like your technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know how you feel.

 53. After research just a few of the weblog posts on your website now, and I actually like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and can be checking back soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 54. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

 55. An additional issue is that video games can be serious naturally with the key focus on learning rather than entertainment. Although, there is an entertainment element to keep your kids engaged, every game is often designed to focus on a specific experience or program, such as mathematics or technology. Thanks for your post.

 56. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 57. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Kudos.

 58. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your web page.

 59. I blog frequently and I really appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 60. Right here is the right web site for anybody who wants to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for ages. Great stuff, just excellent.

 61. Hi there, There’s no doubt that your site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site!

 62. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this during my hunt for something relating to this.

 63. This is the perfect blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been written about for decades. Great stuff, just excellent.

 64. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I found this during my hunt for something regarding this.

 65. Hello there! This post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 66. Hi there! This post couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 67. After exploring a number of the articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know what you think.

 68. I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz