ihalenin iptali
ihalenin iptali

 

Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Taslağı

GENEL GEREKÇE

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile düzenlenen kamu alımları sistemi, o tarihteki bakış açısıyla klasik uygulamalar esas alınarak oluşturulmuştur. 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/2003 tarihinden itibaren geçen sürede yaşanan teknolojik dönüşümle birlikte 4734 sayılı Kanunun Ek 1’inci maddesinin 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunla değiştirilmesi ve 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, ihale uygulamalarının elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesinin hukuki altyapısı oluşturulmuş, zaman içerisinde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak kamu alımı süreçlerindeki işlemler elektronik ortama taşınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 1’inci maddesinde 16 Kasım 2022 tarihinde yapılan değişiklikle, kamu alımları sisteminin yeni bir perspektifle, elektronik uygulama odaklı ve dolayısıyla Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) merkezli olarak güncellenmesine imkan tanınmıştır. Böylece EKAP’ın, ihale ve sözleşme süreçlerinin bütünüyle elektronik uygulamalar üzerinden yönetilebildiği, daha kapsamlı ve etkileşimli bir ulusal çevrimiçi kamu alımları platformu olarak yeniden tasarlanması mümkün hale gelmiştir.

Bu itibarla, yürürlükte bulunan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yerine geçmek üzere; ihale, doğrudan temin, istisna ihaleleri ve sözleşme uygulamalarını içerecek şekilde Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Taslağı ile Yönetmelik eki Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname Taslağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik taslağında; EKAP üzerinden gerçekleştirilecek ihale, doğrudan temin ve sözleşme süreçlerindeki işlemlere ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş, ihale mevzuatının elektronik işleyişe ilişkin olmayan diğer kavram ve kurallarına ise mümkün olduğu ölçüde yer verilmemiştir. Diğer bir ifadeyle, gerek Kanunda gerekse ikincil mevzuatta yer alan kavram ve kurallar, elektronik işleyiş yönüyle bir düzenleme yapılmasını gerektirmedikçe taslağa konu edilmemiştir. Kamu ihale mevzuatı kapsamında diğer yönetmeliklerde düzenlenen bazı hususlara, bütünsel bir yapı arz etmesi gerektiği dikkate alınarak bu taslakta da yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, birinci bölümde Yönetmelik’in amacına, kapsamına ve tanımlara; ikinci bölümde EKAP’ın işletilmesine ilişkin ilke ve kurallara, EKAP’a kayıt işlemlerine, EKAP üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlemlere, ayrıca önemine binaen tebligatlara ilişkin esaslara; üçüncü bölümde Kanuna tabi ihalelerde ihale sürecindeki işlemlere; dördüncü bölümde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi sözleşmeler kapsamında EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere; beşinci bölümde istisna kapsamındaki ihaleler ile doğrudan temin kapsamında yapılacak işlemlere; altıncı bölümde ise çeşitli ve son hükümlere yer verilmiştir.

Yönetmelik kapsamında öngörülen yenilikler çerçevesinde;

– EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması,

– Kamu alımı süreçlerinde şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen e-formların kullanılması,

– Yaklaşık maliyetin EKAP üzerinden hazırlanması,

– İhale sürecindeki; ihale onay belgesi, ihale komisyonu kararı ve benzeri belgelerin doğrudan EKAP’ta hazırlanması,

– Sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere “yeterlik bilgileri tablosu” uygulaması yerine, daha dinamik yapıya sahip “ihaleye katılım belgesi” uygulamasına geçilmesi,

– Kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından, EKAP’taki işlemleri gerçekleştirmek üzere e-imza kullanılarak yetkilendirme yapılabilmesi,

– Tekliflerin gönderilebilmesi için ihaleye katılım belgesindeki zorunlu alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması şartlarının getirilmesi,

– Yerli isteklilerin vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrolün tekliflerin açıldığı aşamada yapılması,

– Teklif değerlendirme işlemlerinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen tekliflerle sınırlı olarak yapılması,

– Sözleşme imzalanması ve sözleşme sürecindeki işlemlerin EKAP üzerinden yapılması,

– İstisna kapsamındaki ihaleler ile doğrudan temine ilişkin işlemlerin süreç içerisinde EKAP üzerinden yürütülmesine imkân tanınması,

hususları düzenlenmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz