Toplantı No 2024/008
Gündem No 6
Karar Tarihi 21.02.2024
Karar No 2024/MK-17
BAŞVURU SAHİBİ:
Itm Teknoloji İletişim Sistemler A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Adana ve Yöresi HES İşl.Müd.
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/1055313 İhale Kayıt Numaralı “IP Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından 30.10.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2023/1055313 İhale Kayıt Numaralı “IP Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak ITM Teknoloji İletişim Sistemler A.Ş. 29.11.2023 tarih ve 119224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.12.2023 tarih ve 2023/UM.IV-1476 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.      

 

Davacı ITM Teknoloji İletişim Sistemler A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 20. İdare Mahkemesi’nin 19/01/2024 tarihli ve E:2023/2160, K:2024/85 sayılı kararında; “Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Elektrik Üretim A.S. Genel Müdürlüğü Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü tarafından 30/10/2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “IP Kapalı Devre Kamera (CCTV) Sistemi Alımı” ihalesine katıldığı, davalı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu’nun 06/12/2023 tarih ve 2023/UM.IV-1476 sayılı kararıyla “Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından idareye elden, bir başka ifadeyle fiziki ortamda başvuru yapıldığı ve söz konusu ihalenin ilan tarihinin 06.10.2023 olduğu dikkate alındığında, anılan ihaleye ilişkin olarak başvurunun EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile idareye yapılması gerektiği, dolayısıyla idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun 15.04.2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat düzenlemesi ile 14.06.2023 tarihli ve 2023/DK.D-I161 sayılı Düzenleyici Kurul Kararı çerçevesinde mevzuatta yer alan usul kuralına uygun olmadığı anlaşılmış olup, idareye yapılan başvurunun “şikayet” olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından inceleme yapılabilmesinin ön şartı, idareye usulüne uygun başvuruda bulunulmuş olmasıdır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun usul yönünden reddi gerekmektedir” gerekçesiyle usul yönünden reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kesinleşen ihale kararının davacıya bildiriminde 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin yazıldığı, başvurunun e-şikayet yöntemi ile yapılması gerektiğine yönelik herhangi bir uyarının yapılmadığı, davacının 17/11/2023 tarihli dilekçe ile idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından şikayetin incelenerek başvurunun reddine karar verildiği, buna karsı davacı tarafından 29/11/2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet yoluna başvurulduğu, Kamu İhale Kurumu’nca idareye fiziki ortamda yapılan başvurunun “şikayet” olarak değerlendirilmeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun usul yönünden reddedildiği, başvuru yolunun hatalı gösterilmesi nedeniyle idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edilmiş olması karşısında, fiziki ortamda yapılan şikâyet başvurusunun, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak “e-şikâyet” yöntemi ile yapılmadığı, itirazen şikayet başvurusunun ön şartının gerçekleşmediğinden bahisle usul yönünden reddedilmesine yönelik işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.…” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Kamu İhale Kurulu’nun 06.12.2023 tarih ve 2023/UM.IV-1476 sayılı kararının iptaline,

 

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz