Toplantı No 2024/022
Gündem No 33
Karar Tarihi 29.05.2024
Karar No 2024/MK-55
BAŞVURU SAHİBİ:
Ka Proje Danışmanlığı Mühendislik A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/1160513 İhale Kayıt Numaralı “Birecik Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2023/1160513 ihale kayıt numaralı “Birecik Adalet Binası Projelerinin Hazırlanması ve Zemin Etüdü Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ka Proje Danışmanlığı Mühendislik A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-314 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Ka Proje Danışmanlığı Mühendislik A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 24.04.2024 tarihli ve E:2024/357, K:2024/631 sayılı kararında “…Bu durumda; davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda “İdarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında EK-O.5 maliyet tespit tutanağının bulunmadığı gerekçesiyle açıklamalarının usulüne uygun olmadığına karar verildiği, ancak açıklamada üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin kullanılmadığı, bu nedenle EK-0.5 maliyet tespit tutanağının sunulmasına gerek olmadığı, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması sunulması konulu yazıda üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmasını gerektirecek hiçbir girdinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği” iddiaları ile “İdarece şirket ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak şirket ortaklık yapılarında ihale tarihinden sonra değişiklik yapıldığı, dolayısıyla söz konusu gerekçenin ihale tarihi itibarıyla hatalı olduğu, ihale tarihi itibariyle ortaklık durumlarını gösteren pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin EKAP’a yüklendiği, ihale tarihinden bir gün sonra olan 07/12/2023 tarihinden sonra ortaklık durumunda değişiklik yapılmasının mevzuata uygun olduğu” iddialarında bulunulduğu, davalı idare tarafından tesis edilen dava konusu işlemde; isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını, mevzuatın öngördüğü şekilde önemli teklif bileşenlerine yer vermek suretiyle yapmaları gerektiği, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını bu şekilde yapmamalarının nedeninin, idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebinin bu doğrultuda mevzuata uygun olarak hazırlamamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılarak davacı şirketin bu yöndeki iddialarının kabul edildiği, davacı şirketin “İdarece şirket ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak şirket ortaklık yapılarında ihale tarihinden sonra değişiklik yapıldığı, dolayısıyla söz konusu gerekçenin ihale tarihi itibarıyla hatalı olduğu, ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumlarını gösteren pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin EKAP’a yüklendiği, ihale tarihinden bir gün sonra olan 07.12.2023 tarihinden sonra ortaklık durumunda değişiklik yapılmasının mevzuata uygun olduğu” iddiaları hakkında ise davacı şirketin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan ortaklık ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerle, 06.12.2023 tarihi itibarıyla idarece yapılan sorgulamada yer alan bilgilerinin uyumlu olduğu, söz konusu değişikliğin ihale tarihinden sonra 07.12.2023 tarihinde gerçekleştiği ve ilgili değişikliği içeren şirket yönetim kurulu kararına ilişkin belgenin henüz sözleşme imzalanmadan 09.01.2024 tarihinde EKAP’a yüklendiği dikkate alındığında idarenin başvuru sahibine ait teklifi “…şirketin ortaklık bilgilerinin beyan edilen bilgilerle örtüşmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belirtilerek davacı şirketin bu yöndeki iddialarında da haklı olduğunun belirtildiği, iddiaların doğruluğu karşısında, aşırı düşük teklif sorgu yazısını bu doğrultuda yeniden hazırlayıp aşırı düşük teklif sorgu işlemini mevzuata uygun olarak tekrar gerçekleştirmelerine karar verilmesi yolunda düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, dolayısıyla davacının itirazen şikayet başvurusundaki iddialarının tamamında haklı bulunduğu, ancak haklılığı ortaya konulan söz konusu iddialar, düzeltici işlem yoluyla giderilebilecek türden olduğundan, davacının istemi olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi yerine düzeltici işlem belirlenmesi yoluna gidildiği anlaşıldığından, iddialarının tamamında haklı bulunan ve söz konusu iddiaları doğrudan dava yoluyla ileri süremeyeceğinden itirazen şikayet başvurusu yolunu kullanmak zorunda kalan davacının bu nedenle ödediği bedelin kendisine iade edilmemesinin mülkiyet hakkına müdahale olduğu sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde, başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verileceği, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesinin yapılacağı ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemeyeceği, diğer hallerde ise başvuru bedelinin iade edilmeyeceği hüküm altına alınmış olup, anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine yönelik Kurul kararının bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi halinde itirazen şikâyet başvuru bedelinin (27.322,00 TL) iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 14.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-314 sayılı kararında yer alan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz