Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2018
Dairesi 1
Karar No 10835
İlam No 196
Tutanak Tarihi 28.9.2021
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Malzeme Alımı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açık ihale yoluyla yaptırılan … ihale kayıt numaralı … kapsamında bedeli ödenen malzemelerin bir kısmının yerinde olmadığı ve hiç alınmadığı; aynı zamanda bu ihalede alımı yapılan bazı malzemelerin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan … ihale kayıt numaralı … Yapım işi kapsamında bedeli ödenen mekanik tesisat imalat kalemlerinin bir kısmı ile çakıştığı ve dolayısıyla mükerrer ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

…ne ilişkin olarak idare tarafından görevlendirilen teknik personel tarafından, satın alınan klima ve havalandırma cihazlarının ayrıntılı olarak incelenmesi, gerekli fiziki inceleme ve sayımların yapılması sonucu düzenlenen Teknik Raporda ve denetçi tarafından yapılan inceleme sonucunda;

1. Aspiratörler

1.1. Çatı Tipi Aspiratörler

Yapım işinde Proje üzerinde … adet … m3/h kapasiteli çatı tipi radyal fan görülmekle beraber, aynı ihalenin İş Kalemleri Listesinde değişik güçlerde (1.000 m3/h, 2.000 m3/h, 3.000 m3/h, 5.000 m3/h, 6.000 m3/h) toplam kapasitesi … m3/h olan … adet çatı tipi aspiratör görülmekte olduğu, … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre değerinin … TL olduğu; Mal alımı ihalesinde ide çeşitli güçlerde (1.000 m3/h, 6.000 m3/h, 8.000 m3/h) toplam … m3/h kapasiteli … adet çatı tipi aspiratörün ayrıca yazıldığı, … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre değerinin … TL olduğu, her iki ihalede yazılan çatı tipi aspiratörlerin toplam değerinin … TL olduğu, yerinde yapılan incelemede … adet etiketi olmayan çatı tipi aspiratör tespit edildiği, yüklenici lehine, ilk ihale İş Kalemleri Listesinde verilen en yüksek kapasiteli … fan olduklarının kabul edildiği, söz konusu kabule istinaden tespiti yapılan … fanın … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre mali değerinin … TL olduğu,

Bu iş kalemine özel olarak yüklenicilerin … TL eksik iş yaptığı, söz konusu kabulle zararın … TL’sinin yapım ihalesinden, … TL’sinin mal alımı ihalesinden kaynaklandığı,

1.2. Kulisli Tip Ses Absorberi

İlk ihale kapsamında İş Kalemleri Listesinde … m2 “Kulisli Tip ses Absorberi 5 cm Kalınlığında” bulunmakla beraber aynı iş kaleminin mal alımı ihalesinde … m2 olarak tekrar verildiği, söz konusu imalat kalemine yerinde rastlanamadığı, yüklenicinin bu iş kalemine özel mal ihalesi kapsamında eksik imalat yaptığı,

1.3. Jaluzi

İhale kapsamında İş Kalemleri Listesinde … m2, mal alım ihalesinde … m2 jaluzi görünmekte olduğu; yerinde yapılan tespitlerde jaluziye rastlanmadığı, her iki ihalede verilen toplam … m2 jaluzinin … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlara göre değerinin … TL olduğu, bu iş kalemi özelinde mal alımı ihalesi kapsamında yüklenicinin eksik imalat yaptığı,

1.4. Bakır Boru, Bağlantı ve Dağıtım Elemanları

Yapım ihalesine ait İş Kalemleri Listesinde çeşitli kapasitelerde (<25 kW, 25 kW – 50 kW, 50 – 100 kW ve >100 kW) … bağlantı elemanı ve … dağıtım elemanının yazılı olduğu, bununla beraber mal alımı ihalesinde ise aynı kapasitelerde toplam … bağlantı elemanı ve … adet dağıtım elemanı yazıldığı,

Mal alımı ihalesinde verilen dağıtım ve bağlantı elemanlarının maliyetinin … TL olduğu, bunun yanı sıra yapım ihalesi içerisinde değişik anma çaplarında 281.500, 281.501, 281.502, 281.503, 281.504, 281.505, 281.506, 281.507, 281.508, 281.509, 281.510 pozlarında klima bakır borulama sistemi verildiği (İş Kalemleri Listesinde söz konusu pozlara ait tanımların da yanlış yazıldığı) Klima alımının yapılmayacağı ilk ihale içerisine bakır borulama ve bağlantı elemanlarının konulmasının doğru bir uygulama olmadığı, boru çaplarının özellikle de bağlantı elemanlarının markadan markaya farklılık göstermesi nedeniyle ikinci ihalede rekabeti ortadan kaldıran bir uygulama olduğu, buna rağmen ilk ihale kapsamında yapımı tamamlanan bağlantı elemanlarının mal alımı ihalesinde mükerrer olarak farklı kapasite ve adetlerle verildiği, mükerrer verilen bağlantı elemanları incelendiğinde 100 kW üzeri … bağlantı elemanı (joint), 50 kW – 100 kW arası … bağlantı elemanı gibi son derece yüksek kapasitelerde çok sayıda ekipman girişi yapıldığının gözlemlendiği, binanın mevcut durumunda bağlantı ve dağıtım elemanlarının asma tavan içerisinde kalması, bazı noktalarda tavanlardaki alçıpanların sökülmesi zorunluluğu ve süre eksikliği nedeniyle tam olarak sayılamamakla beraber bağlantı ve dağıtım elemanlarının ilk ihale kapsamında yapılması göz önüne alınarak mal alımı ihalesi kapsamında yükleniciye fazla ödeme yapıldığının tespit edildiği,

1.5. Radyal Aspiratörler

Proje üzerinde … adet … m3/h kapasiteli radyal aspiratör görüldüğü, söz konusu malzemelerin iş kalemleri listesinde yer almadığı, mal alımı işinde ise değişik kapasitelerde (3.000 m3/h, 8.000 m3/h, 16.000 m3/h, 20.000 m3/h, 25.000 m3/h) toplam … m3/h kapasiteli … adet radyal aspirtörün mevcut olduğu, söz konusu ekipmanların … Birim Fiyatlarına göre değerinin … TL olduğu, yerinde yapılan incelemede toplam kapasitesi … m3/h olan … adet … m3/h kapasiteli hücreli aspiratörün mevcut olduğu, … Birim Fiyatlarına göre toplam değerinin … TL olduğu, söz konusu iş kalemi özelinde mal alımı ihalesinde yüklenici firmanın … TL eksik imalat yaptığı,

1.6. Kanal Tip Aspiratörler

Mal alımı ihalesinde değişik kapasitelerde (750 m3/h, 2.000 m3/h, 2.500 m3/h) toplam … adet kanal tipi aspiratör bulunmasına rağmen yerinde yapılan tespitlerde kanal tipi aspiratör tespit edilemediği, yüklenicinin mal alımı ihalesinde bu iş kalemine özel eksik imalat yaptığı,

2. Isıtıcılar

2.1. Bakır Boru, Bakır veya Alüminyum Kanatlı Isıtıcılar

Mal alımı ihalesinde çeşitli kapasitelerde (22 kW, 66 kW, 220 kW) toplam 528 kW gücünde … adet “Bakır Boru ve Alüminyum Kanatlı Santral Isıtıcı” yazıldığı, söz konusu ısıtıcıların sıcak su ile çalışan sistemler olduğu, çalışabilmek için bir sıcak su kazanına ihtiyaç duyduğu, bataryaların mevcut klima santralleri için yazıldığı düşünülmekle beraber mevcut sistem içerisindeki bataryaların DX Batarya olduğu ve hava ile çalıştıkları, söz konusu bataryaların yazılmasının proje dizayn hatası olduğu,

2.2. Isı Geri Kazanım Cihazları

Proje üzerinde değişik güçlerde (250 m3/h, 600 m3/h, 1.200 m3/h, 2.100 m3/h, 5.000 m3/h, 10.000 m3/h ve 55.000 m3/h) toplam … m3/h kapasiteli … adet ısı geri kazanım cihazı bulunmakla birlikte İş Kalemleri Listesinde Isı Geri Kazanım Cihazı bulunmaması sebebiyle değerlendirmeye alınmadığı, mal alımı ihalesinde değişik kapasitelerde (1.000 m3/h, 1.500 m3/h, 2.000 m3/h, 3.000 m3/h, 4.000 m3/h) toplam … m3/h kapasitede … adet ısı geri kazanım cihazı bulunduğu, söz konusu cihazların … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre maliyetinin … TL olduğu, yerinde yapılan tespitlerde bina içerisinde değişik kapasitelerde (1.000 m3/h, 1.500 m3/h, 2.000 m3/h, 5.000 m3/h) toplam … m3/h kapasiteli … ısı geri kazanım cihazı tespit edildiği, cihazların … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre mali değerinin … TL olduğu, mal alımı ihalesinde yüklenicinin bu iş kalemine özel … TL eksik iş yaptığı,

2.3. Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Mal alımı ihalesinde çeşitli kapasitelerde (2.000 W, 3.000 W, 4.000 W, 6.000 W, 9.000 W) toplam … adet ısıtıcı bulunduğu, cihazların … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatları baz alındığında maliyetinin … TL olduğu, yerinde yapılan tespitte çeşitli kapasitelerde … adet elektrikli ısıtıcı tespit edilmekle beraber bunlardan … adedinin etiketsiz olduğunun görüldüğü, söz konusu cihazların etiketlerinin olmaması sebebiyle mal alım ihalesinde yazılan en büyük kapasiteye sahip … adet … W kapasiteli ve … adet … W kapasiteli ısıtıcılar olduğunun kabul edildiği, bu kabule istinaden yapılan hesaplama neticesinde … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre mevcut imalatların maliyetinin … TL olduğu, ve kabule istinaden mal alımı ihalesinde yüklenicinin bu iş kalemine özel toplam … TL eksik imalat yaptığı,

3. Klimalar

3.1. Klima Dış Üniteleri

Projede çeşitli güçlerde (22.4 kW, 28 kW, 40 kW, 45 kW, 56 kW, 90 kW) toplamda … kW gücünde … Adet VRF Dış Ünitesinin mevcut olduğu, dış ünitelerin toplam … Yılı Bayındırlık Birim Fiyat değerinin … TL olduğu, ancak ilk ihale kapsamındaki proje üzerinde sadece İş Kalemleri Listesindeki malzemelerin imalatlarının yapılacağının belirtildiği, iş kalemleri listesinde klima dış ünitesinin bulunmadığı, mal alım ihalesi ile … Binası için … kW gücünde çeşitli kapasitelerde (22 kW, 27 kW, 44 kW, 61 kW, 89 kW) toplam … adet dış ünite yazıldığı, toplam … Yılı Bayındırlık Birim Fiyat Değerinin … TL olduğu, mahallinde yapılan incelemede değişik kapasitelerde (22.4 kW, 28 kW, 33.5 kW, 40 kW, 45 kW, 47,5 kW, 50 kW, 56 kW) … adet dış ünitenin tespit edildiği, toplam kapasitenin … kW olduğu, yerinde yapılan tespitlerde görülen toplam … dış ünitenin mali değerinin … Birim Fiyatlarına göre … TL olmakla beraber mevcut kapasitenin mal alımı ihalesindeki kapasiteden … kW eksik olduğu, fiyatın daha yüksek çıkma nedeninin daha düşük kapasiteli çok sayıda cihaz kullanımından kaynaklandığı, eksik bırakılan … kW güç için 280.1210 poz numaralı … kW soğutma kapasiteli dış ünite kabul olarak alındığında eksik kapasitenin mali değerinin … Yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarına göre … TL olduğu, bunun yanı sıra hem projede, hem de mal alımında klima iç üniteleri ve dış ünitelerinin kapasiteleri arasında ciddi farklılık bulunduğu, dış ünite kapasitelerinin iç ünite kapasitelerinden çok büyük olduğu, mal alım ihalesi ile ödemesi yapılan toplam dış ünite gücü … kW olmakla beraber yerine konan cihazların iç ünite güçleri toplamının … kW olduğu, aradaki farkın … kW olduğu ve bu değerin kabul edilebilir sınırların üzerinde olduğu, söz konusu farkın toplam maliyetinin … pozuna ait … kW gücündeki … adet dış ünite fiyatı ile hesaplanırsa … yılı için … TL olduğu, dolayısıyla yükleniciye bu iş kalemine özel, yerine konan mevcut iç üniteleri karşılayacak dış ünite kapasitesinden … TL daha fazla bedel ödendiği,

3.2. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi Merkezi Kumanda Cihazı

Mal alımı işinde … adet … iç üniteye kadar ve … adet … iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazının … Birim Fiyatlarına göre maliyeti toplamının … TL olduğu, yerinde yapılan tespitlerde … adet … iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazının sisteme bağlandığının görüldüğü, cihazların maliyetinin … TL olduğu, mal alımı ihalesi ile kıyaslandığında iş kalemi özelinde yüklenicinin … TL eksik iş yaptığı,

Tespit edilmiş, söz konusu tespitlere esas hesap kayıtları da teknik rapora eklenmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

– Sözleşmede sayılan ve mal alım ihalesi kapsamında alınması gereken … adet Çatı Tipi Aspiratörü, … m2 Kulisli Tip Ses Absorberi, … m2 Jaluzi ve … adet Kanal Tip Aspiratörün bedeli ödendiği halde iş mahallinde bulunmadığı,

– Yine sözleşmede belirtilen Radyal Aspiratörler, Isı Geri Kazanım Cihazları, Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri, Klima Dış Üniteleri ve Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi Merkezi Kumanda Cihazı imalatlarında eksik iş yapıldığı,

– Daha önce yapım işi kapsamında alınarak yapımı tamamlanan Bakır Boru, Bağlantı ve Dağıtım Elemanları için mal alımı ihalesinde Yükleniciye mükerrer ödeme yapıldığı

anlaşılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesine göre mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması kamu zararının oluşmasında esas alınan unsurlardandır.

Buna rağmen hakedişin yukarıda belirtilen yapılmayan iş kalemleri yapılmış gibi düzenlenmesi ve yapım işi kapsamında ödemesi yapılan iş kalemleri için mükerrer ödeme yapılması suretiyle ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere … TL kamu zararına sebep olunduğuna oy birliğiyle,

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in;

“Muayenede aranacak hususlar” başlıklı 13’üncü maddesinde;

“Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Numune alınmak suretiyle kabule konu mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune alınması ve muhafazası idarenin sorumluluğundadır. Muayeneye sunulan malın Önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesi saklı tutulur. Numune, mühürlü durumda, özelliklerinin i bozulmasına fırsat vermeden ihale dokümanında belirlenen süre ile alıkonulur.”,

“Muayenede izlenecek yöntem” başlıklı 15’inci maddesinde;

“Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun bulunmayan malın numuneleri, laboratuvar muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, muayene işlemi tamamlanır.

Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme ihale dokümanında yer verilmek zorundadır.

İkinci komisyon fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç olumsuz ise red raporu verilir. Bu durumda laboratuvar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilemez.

Sonuç olumlu ise, laboratuvar muayenelerine geçilir. Bu niteliklerin de uygun bulunması halinde kabul raporu düzenlenir.”,

“Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesi” başlıklı 16’ncı maddesinde;

“Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur. Tutanaklarda muayenenin başlangıcından itibaren inceleme, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem, usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve mevcutsa yüklenici ve/veya vekiline imzalattırılır. Muayene aynı günde bitmez ise, yüklenici ve/veya vekiline hazır bulunması için muayenenin devam edeceği gün ve saat tespit edilerek tebliğ edilir. ” ve

“Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 20’nci maddesinde de;

“Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; Muayene Kabul Komisyonu tarafından, muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise yeter sayıda numunesinin saklı tutulması, muayenelerde önce fiziksel niteliklerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır. Mal alım ihalesi kapsamında hangi malların/cihazların kaç adet alınacağı ihale dokümanlarından olan ve yüklenici ile İdare arasında imzalanan Sözleşmede açıkça sayılmış, taşımaları gereken teknik özellikler de Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Muayene Kabul Komisyonunun öncelikle Sözleşmede sayılan malların bütününü araması daha sonra numuneler üzerinde teknik inceleme yapması gerekmektedir.

Söz konusu işe ilişkin olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin “Ödeme koşulları ve zamanı” başlıklı 12.2.’nci maddesinin 12.2.2. ve 12.2.3. numaralı alt bentlerinde;

“İdare Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Her türlü ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır. Ödemeler, …, ihale konusu malların Muayene ve Kabul işlemleri yapıldıktan sonra, TC. Maliye Bakanlığı’nca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programındaki ödenekler dahilinde yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından ihale kapsamında teslim edilmesi gereken malların teslim alındığı ve şartnameye uygun olduğunun tespit edildiğine ilişkin olarak Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenerek imzalanmış, daha sonra Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince ödeme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ödemeye esas teşkil eden, ihale kapsamındaki malların tam olarak teslim alındığına ilişkin Muayene ve Kabul Tutanağı olup, bu tutanak usulüne uygun olarak oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri tarafından düzenlenerek imzalandığından, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin söz konusu tutanağa istinaden ödeme yapılması nedeniyle sorumlulukları bulunmadığına,

Bu itibarla, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam … TL tutarındaki kamu zararının Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı … ve Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeleri … ve …’ye müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, oy çokluğuyla,

Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, esas yönünden oy birliği, sorumluluk açısından oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı oy gerekçesi:

Üye … ve Üye …’nın sorumluluk yönünden karşı oy gerekçesi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun;

“Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 31’inci maddesinde,

“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

…”,

“Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32’nci maddesinde,

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”,

“Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33’üncü maddesinde,

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

…”

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.”,

“Ön mali kontrol” başlıklı 58’inci maddesinde,

“Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

Ön malî kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tâbi tutulacak mali karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin;

“Ön Mali Kontrolün Kapsamı” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Ön mali kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.

Ön mali kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Mali hizmetler birimi tarafından yapılacak ön mali kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir”,

“Ön Mali Kontrolün Niteliği” başlıklı 11. maddesinde;

“…Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tâbi tutulması ve ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

denilmektedir.

Sayıştay Genel Kurulunun 14.06.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararında da harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oybirliğiyle ile karar vermiştir.

Bu hükümler doğrultusunda, Harcama Yetkilisinin, söz konusu işe ait harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumluluğu bulunmaktadır.

Gerçekleştirme Görevlisinin ise, bütçeden söz konusu giderin yapılması aşamasında giderin yapılabilmesi için işin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirildiğini onayladığından ve gerçekleştirme belgelerini düzenleyip imzaladığından sorumluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından kontrolü, harcama birimlerine verilen bir sorumluluk olup bu sorumluluk da harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin üzerinde bulunduğundan Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisinin oluşan kamu zararından dolayı sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu itibarla … TL tutarındaki kamu zararının Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı ile Muayene ve Kabul Komisyonu Üyelerine müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz