Toplantı No 2021/051
Gündem No 56
Karar Tarihi 22.12.2021
Karar No 2021/MK-509
BAŞVURU SAHİBİ:
Ka Tasarım İn.Taah.Turz. San. Tic. Ltd. Şti. – Çağlar Yol Yapı ve San. A.Ş. İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/349398 İhale Kayıt Numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları, Köprü İşleri Ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/349398 ihale kayıt numaralı “Hacılar-Develi İl Yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) Km:0+000-8+16457 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı(Bsk) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ka Tasarım İnş.Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. – Çağlar Yol Yapı ve San. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UY.I-325 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Ka Tasarım İnş. Taah. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. – Çağlar Yol Yapı ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 06.05.2021 tarihli E:2021/501, K: 2021/945 sayılı kararıyla dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

 

Söz konusu mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere alınan 16.06.2021 tarihli ve 2021/MK-249 sayılı Kurul kararı ile yukarıda anılan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UY.I-325 sayılı Kurul  kararının 2’nci ve 4’üncü iddialar kapsamındaki değerlendirmelerin Doğan İnş. Asf. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mak İş İnş. ve Taah. A.Ş. ile ilgili kısmının iptaline ve Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci ve 4’üncü iddialarının esasının Doğan İnş. Asf. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mak İş İnş. ve Taah. A.Ş. yönünden incelenmesine karar verilmiştir.

 

Bu karar gereği yapılan inceleme neticesinde alınan 08.07.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1357 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Söz konusu mahkeme kararının temyizi üzerine Danıştay Onüçüncü.Dairesinin 04.10.2021 tarih ve E:2021/3455, K:2021/3136 sayılı kararında “2. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin 2. iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı incelendiğinde:

Dava konusu Kurul kararı incelendiğinde; davacıların itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 2. iddialarının 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1976 sayılı ve 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1977 sayılı Kurul kararlarına itiraz niteliğinde olduğundan bahisle görev yönünden reddine karar verilmiştir. Temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise söz konusu iddianın 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1977 sayılı Kurul kararında sadece Evrensel Yol İnşaat A.Ş. açısından incelendiği ifade edilmektedir.

 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1976 sayılı ve 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1977 sayılı Kurul kararları incelendiğinde; davacıların 2. iddiası kapsamında ileri sürdüğü itirazların anılan iki Kurul kararına da konu olduğu ve en avantajlı teklif sahibi bakımından bir incelemenin talep edildiği, bununla birlikte Kurul kararlarında “B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.” başlığı altında eşit muamele ilkesi kapsamında teklifi geçerli diğer istekliler yönünden de değerlendirme yapılarak hukuka aykırılık tespit edilen isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, davalı idare tarafından davacıların itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen 2. iddiasının eşit muamele ilkesi kapsamında daha önce alınan Kurul kararlarında değerlendirildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

3. Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin 3. iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde:

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun’da zorunlu idarî başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir.” gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının başvuru sahibinin 3’üncü iddiası yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 16.06.2021 tarihli ve 2021/MK-249 sayılı Kurul  kararının 2’nci iddiaya ilişkin kısmının ve bu karar gereği alınan 08.07.2021 tarihli ve 2021/UY.I-1357 sayılı Kurul kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UY.I-325 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

3- Anılan Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının esasının incelenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz