İstekliler tarafından karsız yaklaşık maliyet olan sınır değer tutarına yakın teklif verilmesi tek başına yaklaşık maliyetin bilindiği anlamına gelir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesi gereği idarelerin yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini/gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit etmesi gerektiği, bu nedenle idare tarafından gerek duyulduğunda, aynı maddede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması yapılabileceği,  diğer taraftan yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde ise yine aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen usullerle bulunabilecek fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatların esas alınacağı, idarelerin yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, söz konusu bentlerde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği, idarece istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmaması ve buna ilişkin gerekçelerin de yaklaşık maliyet hesaplama cetvelinde gösterilmesi gerektiği, bu bağlamda, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idarelerin yaklaşık maliyet tespitinde takdir yetkisine sahip olduğu,

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği,

 

Ayrıca aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idarelerce hesaplanan yaklaşık maliyetin gizli tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede, yukarıda detaylarına yer verildiği üzere idarece gerçekleştirilen, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin işlemlerinin mevzuatta öngörülen yöntem ve kurallar çerçevesinde belgelere dayalı ve usulüne uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

Ayrıca bazı isteklilerin teklif bedellerinin ilgili kısımlara ilişkin sınır değere çok yakın olduğu görülmüş olmakla birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyetin sınır değer olarak kabul edildiği ve bu tür ihalelerde KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak tespit edilen işçilik giderleri dışındaki gider kalemlerinin tutarlarının yaklaşık maliyet içinde işçiliklere oranla düşük kalmaktadır.

 

Bu nitelikteki ihalelerde, istekliler tarafından verilecek teklif fiyatları arasındaki yarışma, teklifin mevcut ihalede idarece %11,2 olarak belirlenen işçilik dışı giderlere verecekleri fiyatlar arasında gerçekleşeceğinden, teklif fiyatlarının birbirine yakınlık gösterebileceği, işçilik dışı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetine esas fiyatların tespitinde idarenin mevcut yüklenicilerden proforma fatura aldığı, aynı zamanda proforma fatura alınanların bazılarının teklif tutarları şikâyete konu edilen istekliler olduğu, piyasa fiyat araştırması ile birlikte mevcut sözleşmelerde gerçekleşen fiyatların güncellenerek kullanıldığı, mevzuat gereği sınır değer hesaplanmasının personel çalıştırılmasına dayalı olmayan diğer hizmet ihalelerinden farklı belirlendiği hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, istekliler tarafından karsız yaklaşık maliyet olan sınır değer tutarına yakın teklif verilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından öne sürülen, “ihalede yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edildiği ve teklif tutarları ilgili kısımların sınır değerlerine yakın olan isteklilerin yaklaşık maliyeti önceden bildikleri” şeklindeki iddiasını destekler nitelikte herhangi bir somut bilgi veya belgenin başvuru sahibince ortaya konulmadığı, ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinden yapılan inceleme kapsamında yaklaşık maliyetin ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklandığına ilişkin bir tespit yapılmasının mümkün olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz