KÖYDES MEVZUATINA TABİ SÖZLEŞMELERDE ARTIK EK FİYAT FARKI UYGULAMA ESASLARI KAPSAMINDA (GEÇİCİ 5. Madde)

Bilindiği üzere 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 5. maddeye (Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri) ilişkin uygulama esasları 24.02.2022 Tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan uygulama esaslarının “İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasında;

“4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu madde düzenlemesinde yer “2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için” ifadesinde belirtilen husus uygulama esaslarının aşağıda belirtilen kapsam maddesinde ifade edilmiştir.

“MADDE 2- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiy edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tür Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihle dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişki hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın verilecek ek fiyat farkı, bu Esaslara gör hesaplanır.”

KAMU İHALE KURULU 24/03/2022 tarih ve 2022/DK.D-94 sayılı Düzenleyici kararında: KÖYDES uygulaması kapsamındaki sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanıp hesaplanamayacağı hususuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada;

Esasların 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşların taraf olduğu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilir.” hükmünün yer aldığı,
01/04/2003 tarihli ve 2003/DK.D-97 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “Sadece köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan Mahalli İdare Birliklerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığına… ” karar verilmiş olduğuna, aktarılan Kurul Kararı uyarınca 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının köylerin altyapısının desteklenmesi projesi kapsamındaki sözleşmelere taraf olduğu dikkate alındığında, bahse konu sözleşmeler için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması halinde ek fiyat farkı hesaplanabileceğine karar verildiği belirtilmiştir.

Tüm bu düzenlemelere istinaden 4 Haziran 2022 tarih ve 31856 sayılı Resmî Gazetede, KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine “Ek fiyat farkı” başlıklı aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanarak ek fiyat farkı verilebilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Ek fiyat farkı ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.”

Yapılan yönetmenlik değişikliği ile eklenen geçici madde ile KÖYDES uygulaması kapsamındaki sözleşmeler için 4735 sayılı kanunun geçici 5. maddesi kapsamında ek fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Bunu için yüklenicilerin 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Bu nedenle yükleniciler tarafından bu yönetmenliğin 04/06/2022 tarihinde yürürlükte olduğu hususu dikkate alınarak en geç 04/07/2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar idareye yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Şu hususu özellikle belirtmekte fayda var. Yapılan düzenleme 4735 sayılı kanunun geçici 5. maddesi kapsamında ek fiyat farkı için geçerli olup, 4735 sayılı kanunun geçici 6. maddesi kapsamında ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkının hesaplanabilmesi için ayrıca yönetmelik değişikliği yapılması gerekmektedir.

 

KÖYDES sözleşmeleriniz için 4735 sayılı kanunun geçici 5. maddesi kapsamında ek fiyat farkı hesaplamalarının doğru bir şekilde yapılması ve alınacak olan fiyat farkı tutarının tespitinin yapılması ile başvuru dilekçesi gibi destek için iletişime geçebilirsiniz.

geçebilirsiniz

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz