İvedi Yargılama Usulüne Tâbi İşlerde  Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihini İzleyen Günden İtibaren 30 Gündür.

Mahkemelerin usûl kurallarını uygularken bir yandan davanın hakkaniyetine halel getirecek kadar katı şekilcilikten, öte yandan, kanunla öngörülmüş olan usûl kurallarının ortadan kalkmasına neden olacak kadar aşırı esneklikten kaçınmaları gerekir [AİHM Kararı, Walchli/Fransa, B. No. 35787/03, § 29] (AYM Kararı, Kamil Koç Başvurusu, B.No: 2012/660, Karar tarihi: 07/11/2013, § 65).

2577 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri ivedi yargılama usulüne tâbi olup, bu işlemler aleyhine açılacak davalarda dava açma süresi dava konusu işlemin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresi kamu düzenini ilgilendiren bir nitelik taşıdığından, yargılamanın her aşamasında davanın tarafları veya müdahil tarafından ileri sürülebileceği gibi, idari yargı yeri de önüne gelen davanın süresi içinde açılıp açılmadığını re’sen (kendiliğinden) araştırmak zorundadır. (YENİCE Kazım/ESİN Yüksel, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, 1983, Ankara, s.166).

Davalı idare ve davalı yanında müdahil tarafından davanın süresinde açılmadığı iddiasında bulunulduğundan ve dava dilekçesinde davacı şirket tarafından, dava konusu Kurul kararında kendileri taraf olmadığından Kurul kararının kendilerine tebliğ edilmediği, anılan Kurul kararından, Kurul’un 08/09/2021 tarih ve 2021/UY.II-1677 sayılı kararının web sitesinde yayımlanması üzerine 15/09/2021 tarihinde haberdar olunduğu, öğrenme tarihine göre değerlendirme yapılması gerektiği açıklamasında bulunulduğundan, dava açma süresinin hesaplanabilmesi için anılan Kurul kararının davacı şirket tarafından öğrenildiği tarihin teyit ve tespit edilerek aktarılan mevzuat uyarınca ortaya konulması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun’un tebliğ esasları ile EKAP’a yönelik kuralları uyarınca, elektronik ortamda bildirim, her türlü bildirim ve tebligatlarda kullanılabilecek; Kamu İhale Kurumu, aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikâyet başvurularına ilişkin işlemler dâhil EKAP üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmayacak; 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimler kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan EKAP üzerinden gerçekleştirilebilecek; tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinden kayıt altına alınacak, EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacak, tebligatın ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih bildirim tarihi olarak kabul edilecek, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilecek, ancak, tebligatın EKAP tarafından ilgililere bildirimi her durumda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Dosyanın incelenmesinden, ihaleyi gerçekleştiren idarece 18/05/2021 tarih ve 62624 sayılı ihale komisyonu kararıyla ihalenin iptaline karar verildiği, anılan kararda, 07/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-771, 07/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-772, 07/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-773, 07/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-774 sayılı Kurul kararlarının içeriğinden ve sonuçlarından bahsedildiği, söz konusu Kurul kararlarının tamamında davacı şirketin aynı gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, bahse konu ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi” konu başlığıyla 18/05/2021 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, davacı şirket tarafından 07/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-774 sayılı dava konusu Kurul kararının, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmı ile NVS Ltd. Şti.’nin teklifinin nakliye girdisi yönünden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülerek iptali istemiyle 15/10/2021 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı şirketin dava konusu Kurul kararından en geç EKAP üzerinden 18/05/2021 tarihinde tebliğ edilen 18/05/2021 tarih ve 62624 sayılı ihale komisyonu kararıyla haberdar olduğu anlaşıldığından, davacı şirket tarafından anılan Kurul kararına karşı 18/05/2021 tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken, dava açma süresinin son günü olan 17/06/2021 tarihi geçtikten çok sonra 15/10/2021 tarihinde açılan işbu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz